ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA

 ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA PREUZMITE OVDJE Pristup za ap.FOND Posljednje objave ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA 19 Oktobra, 2023 Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za programe u 2023. godini 12 Oktobra, 2023...

J A V N I O G L A S

Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-30-1-12768/23 od 26.09.2023. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 13/19, 9/21), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu...

JAVNI KONKURS

Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-30-1-8556/23 od 21.06.2023. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 13/19, 9/21), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu...

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA

Broj: 01-30-2-14993/22Sarajevo, 30.12.2022. godine Na osnovu Zakona o radu F BIH („Službene novine F BiH“, broj: 26/16, 89/19 i 44/22), Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine F BiH“, broj: 28/11), Uredbe...

JAVNI KONKURS

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj:  01-04-5-8554/22 od  14.07.2022. godine, a u skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine...