JAVNI KONKURS

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-04-5-12563/21 od 27.10.2021. godine, a u skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine...

J A V N I O G L A S

Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-30-1-10067/21od 25.08.2021. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“,  broj: 13/19, 9/21), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu...

JAVNI OGLAS

Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-30-1-2277/21 od 19.02.2021. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“,  broj: 13/19, 9/21), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu...

JAVNI NATJEČAJ

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj:01-04-5-8402/2020. godine, a u skladu sa člankom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene...

JAVNI OGLAS

Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-30-1-9876/20 od 04.09.2020. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“,  broj: 13/19), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i...

JAVNI OGLAS

Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01-30-1-5977/20 od 01.06.2020. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“,  broj: 13/19), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i...