Uvodna riječ

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/10) (Zakon), Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) je uspostavljen kao javna ustanova čije je primarna zadaća osiguranje podrške pri profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom, mogućnostima i potrebama korisnika sredstava i tržišta rada.

Cilj Fonda je osigurati zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju za potpuniju radnu i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom, njihovo  samostalno i uspješno uključivanje u svijet rada i ostale sfere društvenog života. U svim našim aktivnostima, rukovodimo se osnovnim zadatkom da Vama, u skladu sa zakonskim odredbama, pružimo stručnu pomoć.

Stoga Vam sa posebnim zadovoljstvom predstavljamo našu internet stranicu, u nadi da će Vam ona pružiti sve informacije o organizaciji rada, njegovim nadležnostima i aktivnostima.

Ovdje ćete moći pronaći sve relevantne informacije o našim poticajima, projektima, najnovije vijesti o aktivnostima Fonda, pravima i obavezama poslodavaca i osoba sa invaliditetom i druge relevantne informacije iz djelokruga rada Fonda.

Iskreno se nadamo, da će Vam naša internet stranica koristiti da pronađete sve adekvatne informacije i da ćemo Vam pomoći da ostvarite Vaša prava.

Želimo Vam ugodan i informativan boravak na našoj interent stranici.

Direktor Ahmet Baljić