Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-30-1-8556/23 od 21.06.2023. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 13/19, 9/21), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine F BiH“, broj: 28/11), čl. 3. Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-5401/23 od 28.04.2023. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-5400/23 od 28.04.2023. godine, saglasnosti za prijem radnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Zaključak broj: 805/2023 od 14.06.2023. godine, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za sljedeće pozicije:

 1. Viši stručni saradnik za pravne poslove – (1 izvršilac)
 2. Viši stručni saradnik za informacione tehnologije – (1 izvršilac)
 3. Stručni saradnik za pripremu i obradu dokumenata – (1 izvršilac)
 4. Vozač – kurir – (1 izvršilac)

 

I Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

 

Opći uslovi:

 • da je državljanin BIH
 • da je punoljetan/la
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Posebni uslovi:

 

 1. Viši stručni saradnik za pravne poslove – jedan (1) izvršilac
 • VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma pravnog fakulteta
 • 2 godine radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme
 • Poznavanje pravne legislative
 • Sklonost za timski rad

Opis poslova: Po odluci direktora zastupa Fond pred sudovima i drugim organima u sudskim sporovima za koje nije potreban advokat ili drugi vanjski saradnik, piše tužbe, žalbe i druge podneske vezane za sudske postupke Fonda, prikuplja i kompletira dokumentaciju u vezi sa tužbama i zastupanjem u sporovima, učestvuje u izradi i/ili inoviranju opštih i pojedinačnih normativnih akata, provedenih propisa, općih i drugih akata, ocjenjuje pravnu valjanost ugovora, garancija i drugih akata Fonda, daje pravne savjete i mišljenja o praktičnoj primjeni zakona i drugih propisa te o pravnim poslovima i propisima radnopravnoga karaktera, vrši kontrolu provedbe postupaka pokretanja mjenice ili bankovne garancije i drugih postupaka naplate potraživanja, obavlja poslove zaštite od požara i zaštite na radu, vodi evidenciju/bazu podataka o realizovanim aktivnostima Odjeljenja o pokrenutim postupcima mjera osiguranja sredstava (mjenice ili bankovne garancije) sa ažuriranim podacima o statusu/realizaciji istih u saradnji sa Sektorom finansijskih i računovodstvenih poslova i Sektorom nadzora i obračuna novčanih nadoknada, izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata, obavlja poslove vezane uz primjenu ugovora, zakona i drugih propisa, sarađuje sa nadležnim institucijama u domenu svoga rada, izrađuje rješenja o godišnjim odmorima, naknadama, plaćenom i neplaćenom odsustvu, radnim učincima i dr., provodi potrebne aktivnosti za efikasan rad sistema finansijskog upravljanja i   kontrole odjeljenja, osigurava ažuriranje baza podataka iz djelokruga rada odjeljenja na dnevnom nivou, prati propise iz djelokruga svoga rada i nadređene zaposlenike Fonda upoznaje sa relevantnim saznanjima ili izmjenama regulativa, prema ukazanoj potrebi obavlja sve poslove unutar Sektora, a po nalogu rukovodioca Sektora i direktora Fonda, prema ukazanoj potrebi i hitnosti, a po nalogu direktora Fonda obavlja i druge poslove koji mogu uključivati: izradu tipskih dokumenata, obavljanje nadzora i slično, obavlja i ostale poslove po nalogu Rukovodioca Sektora i direktora Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara Rukovodiocu Sektora, direktoru Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda.

 

 1. Viši stručni saradnik za informacione tehnologije – (1) izvršilac
 • VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 180/240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma informatičkog ili ekonomskog smjera
 • 2 godine radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme
 • Organizacijske sposobnosti
 • Poznavanje informatičkih standarda i procedura
 • Poznavanje rada na računarskim i serverskim jedinicama kao i mrežnim uređajima
 • Sklonost za timski rad

 

Opis poslova: Odgovara za zakonito poslovanje kompletnog  informacionog sistema, definiše projekat i projektne zadatke vezane za unaprijeđenje softverskih aplikacija i kompletnog  informacionog sistema, sačinjava tehničke specifikacije za nabavku roba, usluga i radova vezanih za kompletan  informacioni sistem, vrši poslove super administratora kompletnog informacionog sistema Fonda, kao i softverskog rješenja „e-poslovanje Fonda“, predlaže unapređenje rada i razvoj informacione mreže, vrši i osigurava kontrolu i nadzor nad svim sistemskim pristupima, vrši kontrolu i nadzor nad sistemskim aplikacijama, osigurava kvalitet i postojanost IT i komunikacijskih resursa, osigurava kontinuiran rad i funkcionisanje svih servera, njihovih servisa, radnih stanica, mrežnih uređaja i baze podataka, vodi računa o slobodnom prostoru na diskovima SQL servera i sigurnosti odabranih lokacija, uz saglasnost rukovodioca službe, a prema zahtjevima mijenja lozinke za pristup sistemima, bazama i sl.,osigurava zaštitu podataka u sistemu, vodi računa da su na serverima i radnim stanicama aplicirane najnovije verzije programa i programskih nadogradnji, redovito testira servere i radne stanice na prisustvo virusa, vrši i osigurava backup podataka, po potrebi ažurira internet stranicu Fonda, sarađuje sa drugim odjeljenjima, službama i sektorima u domenu svoga rada, neposredno informiše zaposlenike Fonda o podacima iz djelokruga rada, uz saglasnost nadređenog rukovodioca službe, osigurava funkcionisanje svih procesa rada i sigurnosti u IT okruženju Fonda, brine se o pravilnoj upotrebi i održavanju stalnih sredstava za rad iz oblasti IT, inicira angažovanje eksternih servisera, zaprima i čuva tehničku dokumentaciju uređaja i aparata i vodi evidenciju o garantnim rokovima i uslovima garancije za opremu, kreira sigurnosne grupe za rad u bazama, analizira projektne zahtjeve, te pravi konceptualni, logički i fizički dizajn aplikativnih programskih rješenja i baza podataka, Vrši pripremu složenijih analiza, razvojnih projekata, informacija, izvještaja i drugih najsloženijih materijala, Testira funkcionisanje softvera, održava i ažurira postojeća programska rješenja i aplikacije, dizajnira, projektuje, modifikuje, implementira i testira modele podataka i sisteme za upravljanje bazama podataka, instalira, konfiguriše, testira, održava i  nadograđuje operativne sisteme i aplikativne softvere na računarima i serverima, te vrši instaliranje pomoćnih informacijskih servisa, održava sisteme za neprekidno napajanje, održava komunikacionu opremu, te izrađuje i vodi dokumentaciju o radu, prati naučna dostignuća i uvođenje novih tehnologija u rad i predlaže stručno usavršavanje u oblastima rada sa informacionim tehnologijama i učestvuje u realizaciji istih, obavlja poslove tehničke podrške internim i eksternim korisnicima aplikativnih softvera Fonda, samostalno analizira potrebe izrade sigurnosnih kopija, te definiše način i strategije pravljenja sigurnosnih kopija baza podataka i iste realizuje, prema ukazanoj potrebi obavlja sve poslove unutar Službe, a po nalogu rukovodioca Službe i direktora Fonda, prema ukazanoj potrebi i hitnosti, a po nalogu direktora Fonda obavlja i druge poslove koji mogu uključivati: izradu tipskih dokumenata, obavljanje nadzora i slično, obavlja i ostale poslove po nalogu, Rukovodioca Službe i direktora Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara Rukovodiocu Službe, direktoru Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda.

 

 1. Stručni saradnik za pripremu i obradu dokumenata – (1) izvršilac
 • VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma društvenog ili prirodnog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme
 • Poznavanje rada na računaru
 • Sklonost za timski rad

 

Opis poslova: Primjenjuje zakonske propise iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, priprema informacija iz djelokruga rada Odjeljenja za potrebe rada Fonda, provodi zadane aktivnosti saradnje sa potencijalnim partnerima iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ažurira baze podataka vanjskih saradnika za potrebe ralizacije aktivnosti Fonda sa posebnim naglaskom na rad Odjeljenja (baza podataka medija, potencijalnih korisnika, računovodstvenih kuća, partnera itd.,obavlja tehničke poslove vezano za komunikaciju korisnika ugovaranje termina za potpisivanje ugovora, te organizacije potpisivanja ugovora sa korisnicima sredstava, izrađuje tipske dokumente za potrebe Fonda, tehnički priprema izradu uputstva, tekstova javnih poziva, kao i svih drugih obrazaca za javne pozive Fonda, fizički izvršava distrbuciju plakata, promotivnih materijala, oranizaciju događaja itd., ažurira bazu podataka unutar novih softverskih rješenja, priprema informacije i odgovora na upite korisnika, institucija, organizacija i sl.,učestvuje u organizaciji i suorganizaciji različitih promotivnih aktivnosti (okrugli stolovi, promocije, konferencije i sl.), vrši tehničku organizaciju prikupljanja informacija iz drugih odjeljenja i sektora u svrhu izrade analiza, izvještaja, planova, programa i sl., realizuje aktivnosti u cilju povećanja efikasnosti djelovanja Fonda, obavlja komunikaciju i realizuje aktivnosti Fonda u saradnji sa ciljnim skupinama, obavlja komunikaciju sa korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava Fonda, ažurira baze podataka iz djelokruga rada Odjeljenja na dnevnom nivou, prema ukazanoj potrebi obavlja sve poslove unutar Sektora, a po nalogu rukovodioca Sektora i direktora Fonda,obavlja i ostale poslove po nalogu Šefa Odjeljenja, Rukovodioca Sektora i direktora Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda,

prema ukazanoj potrebi i hitnosti, a po nalogu direktora Fonda obavlja i druge poslove koji mogu uključivati: izradu tipskih dokumenata, obavljanje nadzora i slično, za svoj rad neposredno odgovara Rukovodiocu  i direktoru Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda.

 

 1. Vozač – kurir (1) izvršilac

 

 • stepen srednje škole – zanimanje vozač motornog vozila (KV vozač)
 • 6 mjeseci radnog iskustva po stjecanju stručne spreme
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

 • Opis poslova: Upravlja službenim vozilom prema službenom nalogu, Brine se o tehničkoj opremljenosti i ispravnosti vozila i blagovremeno poduzima mjere servisiranja, održavanja, tehničkog pregleda i registracije vozila, te odgovara za kontrolu tehničke ispravnosti vozila, potpisuje zapisnik o primopredaji vozila na popravku i dostavlja ga direktoru Fonda, održava čistoću vozila i vrši manje popravke na vozilu za koje je osposobljen, sastavlja i podnosi mjesečne izvještaje o pređenoj kilometraži i utrošenom gorivu i mazivu, odgovara za sigurnost i opće stanje službenog vozila, sortira i usmjerava poštanske pošiljke, te vrši otpremu pošte, preuzima pošiljke iz sredstava poštanske mreže, obavlja poslove utovara/istovara pošiljaka/zaključaka u vozila za prijevoz pošiljaka, Po potrebi obavlja poslove prevoza poštanskih pošiljaka.

 

II Potrebna dokumentacija

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i biografija sa obavezno naznačenim ličnim podacima (jasno napisano ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o ispunjavanju stručne spreme propisane posebnim uslovima
 • Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja stručne spreme

 

Svu traženu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

III Rok za podnošenje prijava i ostale napomene

Potpisane prijave na oglas sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili  putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu

 

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Vilsonovo šetalište broj 10

71 000 Sarajevo

 

sa naznakom na koverti „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos za poziciju broj ___

(obavezno navesti broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARATI“

Probni rad nije predviđen za upražnjena radna mjesta.

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čija prijava bude uredna, potpuna i blagovremena.

Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata na koji će isti biti pozvani putem obavijesti na adresu kandidata kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti  i usmeno ili putem telefona.

 

Komisija za provođenje postupka prijema u radni odnos dužna je prilikom sastavljanja liste uspješnih kandidata dati prednost osobama sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine F BiH“, broj 9/10) i to u slučaju da su takve osobe postigle jednaku ocjenu kao i drugi kandidat/kandidati i da su dostavili validan dokaz o invaliditetu, kao i osobama koje su po Zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica („Službene novine F BiH“, broj 54/19) definisane kao demobilisani borci i to u slučaju da su takve osobe postigle jednaku ocjenu kao i drugi kandidat/kandidati i da su dostavili dokaz o statusu demobilisanog borca kao i dokaz da su trenutno nezaposlene

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.