Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-30-1-12768/23 od 26.09.2023. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 13/19, 9/21), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine F BiH“, broj: 28/11), čl. 3. Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-5401/23 od 28.04.2023. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-5400/23 od 28.04.2023. godine, Saglasnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 06-31/14-2927/23 od 18.09.2023. godine, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za sljedeće pozicije:

 1. Stručni saradnik – poslovi obračuna novčanih nadoknada – (1 izvršilac)
 2. Viši stručni saradnik poslovi nadzora i obrade izvještaja korisnika o utrošku sredstava – (1 izvršilac)

 

I Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Opći uslovi:

 • da je državljanin BIH
 • da je punoljetan/la
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Posebni uslovi:

 1. Stručni saradnik – poslovi obračuna novčanih nadoknada – jedan (1) izvršilac
 • VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma društvenog ili prirodnog smjera,
 • 1 godina radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme,
 • Organizacijske sposobnosti,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Sklonost za timski rad.

 

Opis poslova: Primjenjuje zakonske propise iz oblasti obračuna novčanih nadoknada, priprema prijedloge i aktivnosti vezane za poslove obračuna nadoknada za samostalne obrtnike i organizacije osoba sa invaliditetom, aktivno i uredno ažurira evidencije o samostalnim obrtnicima i organizacijama osoba sa invaliditetom, vrši obračun novčanih nadoknada, vrši i druge poslove obračuna, informiše korisnike novčanih nadoknada o njihovim obavezama i pravima, dostavlja neophodne izvještaje Koordinatoru odjeljenja, vrši komunikaciju sa samostalnim obrtnicima i organizacijama osoba sa invaliditetom, prati i analizira kretanja zaposlenih samostalnih obrtnika i osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama, učestvuje u izradi uputstva, kao i svih drugih obrazaca vezane za obračune novčanih nadoknada, ažurira baze podataka iz djelokruga rada Odjeljenja na dnevnom nivou, prema ukazanoj potrebi obavlja sve poslove unutar Sektora, a po nalogu rukovodioca Sektora i direktora Fonda, prema ukazanoj potrebi i hitnosti, a po nalogu direktora Fonda obavlja i druge poslove koji mogu uključivati: izradu tipskih dokumenata, obavljanje nadzora i slično, obavlja i ostale poslove po nalogu Šefa odjeljenja, Koordinatora odjeljenja, Rukovodioca Sektora i direktora u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara Rukovodiocu Sektora i direktoru Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda.

 1. Viši stručni saradnik poslovi nadzora i obrade izvještaja korisnika o utrošku sredstava –

     jedan (1) izvršilac

 • VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma društvenog, prirodnog, tehničkog ili poljoprivrednog smjera,
 • 2 godine radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme,
 • Organizacijske sposobnosti
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Sklonost za timski rad.

 

Opis poslova: Primjenjuje zakonske propise i metodologije iz oblasti nadzora nad namjenskim utroškom sredstva Fonda, priprema prijedloge i aktivnosti vezane za poslove obrade izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i nadzora, vrši obradu i stručnu analizu izvještaja od strane korisnika sredstava Fonda, prati proces implementacije programa i projekata koji se finansiraju/sufinansiranju putem javnih poziva Fonda, radi na poslovima nadzora i kontrole  kod pravdanja dodijeljenih sredstava, radi na poslovima nadzora nad utroškom dodijeljenih sredstava prema nalogu Koordinatora odjeljenja, Rukovodioca Sektora ili direktora Fonda, radi na poslovima nadzora/terenski obilazak korisnika sredstava Fonda radi neposrednog uvida namjenskog utroška sredstava i zaposlenosti osoba sa invaliditetom, informiše korisnike sredstava Fonda o njihovim obavezama u domenu pripreme i izrade Izvještaja o utrošku sredstava, radi na provođenju Zakona i drugih propisa definisanih internim aktima Fonda koji se odnose na poštivanje zakonskih odredbi, ugovora za dodjelu novčanih sredstava kod korisnika sredstava Fonda, prati i analizira primjenu ugovora i namjenskog utroška sredstava, prilikom obavljanja nadzora, vrši detaljan uvid u nabavku stalnih sredstva i nivo realizacije kod korisnika sredstava za koja su dodijeljena sredstva Fonda, prilikom obavljanja nadzora, vrši detaljan uvid u adaptaciju poslovnih prostora kod korisnika sredstava za koja su dodijeljena sredstva Fonda, prilikom obavljanja nadzora, vrši detaljan uvid u nabavku repromaterijala, stanje zaliha i drugih stvari kod korisnika sredstava za koja su dodijeljena sredstva Fonda putem dokumentacije kojom se dokazuje nabavka i utrošak istih, prilikom obavljanja nadzora, vrši detaljan uvid u zaposlenost osoba sa invaliditetom, radno-pravni položaj kao i drugu neophodnu dokumentaciju kojom se dokazuje prisustvo i rad osoba sa invaliditetom kod korisnika sredstava za koja su dodijeljena sredstva Fonda putem dokumentacije kojom se dokazuje isto, izrađuje izvještaje i zapisnike o obavljenom nadzoru, radi na izradi neophodnih obrazaca iz djelokruga rada, analizira primjenu ugovora i namjenskog utroška sredstava, ažurira baze podataka iz djelokruga svoga rada, prema ukazanoj potrebi obavlja sve poslove unutar Sektora, a po nalogu rukovodioca Sektora i direktora Fonda, prema ukazanoj potrebi i hitnosti, a po nalogu direktora Fonda obavlja i druge poslove koji mogu uključivati: izradu tipskih dokumenata, obavljanje nadzora i slično, obavlja i ostale poslove po nalogu Šefa odjeljenja, Koordinatora odjeljenja, Rukovodioca Sektora i direktora u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara Rukovodiocu Sektora i direktoru Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda.

II Potrebna dokumentacija

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i biografija sa obavezno naznačenim ličnim podacima (jasno napisano ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o ispunjavanju stručne spreme propisane posebnim uslovima
 • Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja stručne spreme

Svu traženu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

III Rok za podnošenje prijava i ostale napomene

Potpisane prijave na oglas sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili  putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Vilsonovo šetalište broj 10

71 000 Sarajevo

sa naznakom na koverti „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos za poziciju broj ___

(obavezno navesti broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARATI“

Probni rad nije predviđen za upražnjena radna mjesta.

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čija prijava bude uredna, potpuna i blagovremena.

Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata na koji će isti biti pozvani putem obavijesti na adresu kandidata kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti  i usmeno ili putem telefona.

Komisija za provođenje postupka prijema u radni odnos dužna je prilikom sastavljanja liste uspješnih kandidata dati prednost osobama sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine F BiH“, broj 9/10) i to u slučaju da su takve osobe postigle jednaku ocjenu kao i drugi kandidat/kandidati i da su dostavili validan dokaz o invaliditetu, kao i osobama koje su po Zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica („Službene novine F BiH“, broj 54/19) definisane kao demobilisani borci i to u slučaju da su takve osobe postigle jednaku ocjenu kao i drugi kandidat/kandidati i da su dostavili dokaz o statusu demobilisanog borca kao i dokaz da su trenutno nezaposlene

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.