Broj: 01-30-2-14993/22
Sarajevo, 30.12.2022. godine

Na osnovu Zakona o radu F BIH („Službene novine F BiH“, broj: 26/16, 89/19 i 44/22), Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine F BiH“, broj: 28/11), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“,  broj: 13/19 i 9/21), čl. 4. stav 2. Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-4861/22 od 20.04.2022. godine, v.d. direktor Fonda d o n o s i

 O D L U K U
O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA

Član 1.

Ovom odlukom poništava se dio Javnog oglasa za prijem u radni odnos u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na neodređeno vrijeme, objavljen dana 18.06.2022. godine.

Član 2.

Poništenje se odnosi na sljedeće raspisane pozicije:

  1. Stručni saradnik za istraživanje tržišta – Odjeljenje za javne nabavke – jedan (1) izvršilac
  2. Stručni saradnik – poslovi obračuna nadoknada za samostalne obrtnike i organizacije osoba sa invaliditetom –  Odjeljenje za obračun novčanih nadoknada (1) izvršilac

Naprijed navedene pozicije se poništavaju jer trenutno ne postoji potreba za prijemom radnika na istim.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V.D. D I R E K T O R

Ahmet Baljić