Pristup informacijama

 

VODIČ O NAČINU I MOGUĆNOSTIMA PRISTUPA INFORMACIJAMA KOD FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

1. KOJE INFORMACIJE MOGU BITI TRAŽENE OD FONDA?

Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Fonda. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Informacijom se smatra svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana;

2. POSTOJE LI ODREĐENA OGRANIČENJA OVISNO O VRSTI
INFORMACIJE KOJA SE TRAŽI?

Pristup traženim informacijama ili dijelu traženih informacija može biti uskraćen u sljedećim slučajevima:
a) ukoliko tražena informacija ili njen dio predstavlja povjerljivu komercijalnu informaciju;
b) ukoliko informacija uključuje lične interese ili povjerljive podatke u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH;
c) ukoliko Fond utvrdi da saopštavanje informacije nije u javnom interesu, odnosno da se saopćavanjem informacije moze očekivati izazivanje štete za legitimne ciljeve Federacije BiH;

Utvrđivanje jednog od iznad navedenih izuzetaka provodi se u skladu sa uvjetima i procedurama definisanim zakonom.

3. KAKO DOBITI TRAŽENU INFORMACIJU?

Prvi korak u traženju informacije je podnošenje pismenog zahtjeva. Zahtjev za pristupom informacijama Fondu se podnosi u pismenoj formi putem obrasca koji je sadržan u Vodiču, a dostupan je i na internet stranici Fonda, te u službenim prostorijama Fonda.  Zahtjev može biti podnesen pismeno i u drugoj formi, te će isti biti uvažen ukoliko su u njemu sadržane potrebne informacije u skladu sa zakonom. Zahtjev mora sadržavati sljedeće informacije:

 • dovoljno podataka o prirodi i/ili sadrzaju informacije, kako bi se omogucilo da Fond uz razuman napor pronađe trazenu informaciju;
 • ime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu;
 • Ako se zahtjev odnosi na ličnu informaciju, podnosioca zahtjeva, zahtjev, pored ispunjavanja prethodnih uvjeta može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, njezin zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pisano ovlastio za pristup informaciji;
 • Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i po potrebi pokaže propisani lični dokument s fotografijom.
 • Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva ili lice koje je podnosilac zahtjeva pisano ovlastio za pristup informaciji, to lice dužno je da potpiše zahtjev i pokaže propisani lični dokument sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju ličnog dokumenta podnosioca zahtjeva;

4. KOLIKO DUGO SE ČEKA NA ODGOVOR?

Kada Fond odobri pristup informaciji u cjelosti ili djelimično, direktor Fonda donosi rješenje o tome, te se isto dostavlja podnosiocu zahtjeva. Rješenje se donosi u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u izuzetnim slučajevima, a u skladu zakonom.

5. ŠTA U SLUČAJU DA ZAHTJEV NE BUDE UVAŽEN?

Ako Fond nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu isključivo zbog odsutnosti formalnih uvjeta utvrđenih zakonom, direktor Fonda najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva rješenjem obavještava podnosioca zahtjeva, kada je takvo obavještavanje moguće, da zahtjev ne može biti obrađen iz navedenog razloga. Rješenjem se podnosilac zahtjeva obavještava da će njegov preinačeni/dopunjeni zahtjev biti smatran novim zahtjevom. Rješenje također sadrži pouku o pravu na žalbu, rok za podnošenje žalbe, kao i uputu o pravu obraćanja ombudsmenu sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.

Ako Fond odbije pristup informaciji u cijelosti ili djelimično, podnosilac zahtjeva se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva o tome obavještava rješenjem koje sadrži:
1) zakonski osnov za status izuzeća informacije;
2) pouku o pravu na prigovor;

Rješenje može biti doneseno i nakon isteka petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva u izuzetnim slučajevima, a u skladu zakonom. Nezadovoljna stranka može protiv rješenja iz ovog člana podnijeti prigovor direktoru Fonda u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Neblagovremeno podneseni prigovori neće biti uzeti u razmatranje. Rješenje direktora doneseno po prigovoru je konačno.

6. KAKO POSTUPITI U SLUČAJU DA POSTOJE DODATNE NEJASNOĆE?

Za sve dodatna pojašnjenja i upite, stranke mogu ista potražiti pismeno ili lično u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na adresi Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo. Detaljne informacije o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostupne su na internet stranici fonda www.fprzoi.ba ili www.fond.ba. Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti i putem telefona na br. 033/717-740, ili putem e-maila: nejra.sabic@fond.ba.

INDEKS REGISTAR INFORMACIJA DOSTUPNIH KOD FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA SA INVALIDITETOM

 • informacije o općim i internim aktima Fonda (Odluka o osnivanju, Statut, pravilnici Fonda, izvještaji Fonda, odluke tijela i organa Fonda i sl.);
 • informacije o komunikaciji i saradnji Fonda sa drugim tijelima, institucijama, organima i organizacijama;
 • informacije o radu Fonda, njegovih tijela i organa;
 • informacije o mogućnostima pružanja podrške trenutnim potencijalnim korisnicima sredstava Fonda, te drugim zainteresovanim strankama;
 • informacije o uplati posebnog doprinosa po osnovu članova 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;
 • informacije o uplati sredstava po osnovu člana 59. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;
 • informacije o kriterijima, mjerilima i principima raspodjele sredstava Fonda;
 • informacije o raspodjeli sredstava Fonda po javnim pozivima, te o isplati sredstava novčane naknade i subvencije;
 • statističke informacije vezane uz djelokrug Fonda;
 • informacije o javnim istupima predstavnika Fonda u javnim glasilima (razgovori, intervjui, izjave, itd.);
 • ostale informacije o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH;
 • druge informacije u posjedu Fonda osim onih koje se smatraju zaštićenim ili kojim je Fond dužan uskratiti pristup u skladu sa članovima 5, 6, 7. i 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH;

Navedene informacije se mogu dobiti podnošenjem pismenog zahtjeva za pristupom informacijama putem pošte ili lično kod Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na adresi Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo. Detaljne informacije o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostupne su na internet stranici fonda www.fprzoi.ba/ ili www.fond.ba. Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti i putem telefona na br. 033/ 717-740, ili putem e-maila: nejra.sabic@fond.ba.

 

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti OVDJE.