Oglasi i konkursi

Javni konkurs

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-05-5-2275/19 od 21.02.2019. godine, a u skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine...

read more

OBAVJEST O RASPISIVANJU TENDERA

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na portalu Javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) danas, 06.02.2018. godine pokrenuo je Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku službenog putničkog motornog vozila sa pogonom na sva četiri...

read more

JAVNI OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i...

read more

JAVNI OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM   Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i...

read more

Obavijest o poništenju Javnog konkursa

Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnog mjesta broj: 01-34-1-1261/15 od 26.03.2015. godine Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom daje O B A V I J E S T Poništava se Javni oglas za popunu radnog...

read more

Fond zaposlio 272 osobe sa invaliditetom u 2013. godini

U 2013. godini nastavljene su stalne aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH koje se sprovode u protekle dvije i po godine, odkako je Fond počeo sa svojim radom, a čiji osnov svog djelovanja crpi iz Zakona o...

read more

Nova radna mjesta za osobe sa invaliditetom i u 2013. godini

U 2013. godini pomoću Fonda zaposlene 272 osobe sa invaliditetom U 2013. godini nastavljene su stalne aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, koje ova institucija sprovodi u protkle dvije i po godine, odkako je...

read more