Organi Fonda

Upravni odbor

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Upravni odbor je organ upravljanja Fonda, odgovoran za njegovo poslovanje i broji 7 članova.

Upravni odbor čine:
1. Senad Pešto, predsjednik
2. Adis Hamzić, član
3. Sudo Marić, član
4. Kasim Alajbegović, član
5. Bosiljko Čović, član
6. Vjekoslav Vučić, član
7. Jasmin Hodžić, član

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Organ kontrole poslovanja u Fondu je Nadzorni odbor koji broji 5 članova.

Nadzorni odbor čine:
1. Tomislav Naletilić, predsjednik
2. Mehmed Hero, član
3. Josip Drežnjak, član
4. Omer Pinjić, član
5. Mujo Trebović, član

Direktor

Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Organ rukovođenja je direktor Fonda.

1. Ahmet Baljić, direktor