Organi Fonda

Upravni odbor

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Upravni odbor je organ upravljanja Fonda, odgovoran za njegovo poslovanje i broji 7 članova, od kojih su 3 člana predstavnici organizacja osoba sa invaliditetom, koje su osnivači ili vlasnici ustanova i privrednih društava za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Upravni odbor čine:
1. Almas Kulović, predsjednik
2. Izudin Tanović, član
3. Ivan Perić, član
4. Mirsad Muftić, član
5. Mirsad Đulbić, član
6. Ana Šimunović, članica
7. Sabina Čano, članica

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Organ kontrole poslovanja u Fondu je Nadzorni odbor koji broji 5 članova. Nadzorni odbor čine:

1. Tomislav Naletilić, predsjednik
2. Adin Trgo, član
3. Senad Mehmedinović, član
4. Josip Drežnjak, član
5. Omer Pinjić, član

Direktor

Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Organ rukovođenja je direktor Fonda.

1. Baljić Ahmet, direktor