Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-30-1-10067/21od 25.08.2021. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“,  broj: 13/19, 9/21), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine F BiH“, broj: 28/11), čl. 3. Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-3119/20 od 20.03.2020. godine i broj: 01-02-2-2276/21 od 19.02.2021. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-4359/15 od 04.09.2015. godine, broj: 01-05-5-8047/17 od 05.10.2017. godine i broj: 01-02-2-13105/18 od 20.12.2018. godine, v.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom r a s p i s u j e

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za sljedeću poziciju:

 1. Viši stručni saradnik – obrada izvještaja korisnika o utrošku sredstava – jedan (1) izvršilac

I Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Opći uslovi:

 • da je državljanin BIH
 • da je punoljetan/la
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 Posebni uslovi:

 • VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma ekonomskog smjera
 • 2 godine radnog iskustva u struci po stjecanju VSS
 • Izražene organizacijske sposobnosti
 • Sklonost za timski rad

Opis poslova:  Vrši obradu i stručnu analizu izvještaja od strane korisnika sredstava Fonda po svim osnovama, vrši poslove obračuna, prati proces implementacije programa i projekata koje finansira/sufinansira Fond putem Javnih poziva, prati i analizira primjenu ugovora i namjenskog utroška sredstava, sudjeluje u izradi izvještaja o namjenskom utrošku sredstava, informiše korisnike sredstava Fonda o njihovim obavezama u domenu pripreme i izrade izvještaja o utrošku sredstava, priprema informacije o namjenskom utrošku sredstava Fonda za potrebe organa Fonda, prati propise iz svog djelokruga rada, obavlja i ostale poslove po nalogu nadležnog rukovodioca sektora, direktora u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara direktoru u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Fonda.

 II Potrebna dokumentacija

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i biografija, adresa, kontakt telefon, e – mail (ukoliko isti posjeduje)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom obrazovanju
 • Potvrda o radnom stažu u struci nakon sticanja stručne spreme

Svu traženu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

III Rok za podnošenje prijava i ostale napomene

Potpisane prijave na oglas sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili  putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu

 

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Vilsonovo šetalište broj 10

71 000 Sarajevo

 sa naznakom na koverti „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos za poziciju broj ___ (navesti broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARATI“

 

Probni rad nije predviđen za upražnjeno radno mjesto.

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čija prijava bude uredna, potpuna i blagovremena.

Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata na koji će isti biti pozvani putem obavijesti na adresu kandidata kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti  i usmeno ili putem telefona.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima