Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-30-1-7412/22 od 15.06.2022. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 13/19, 9/21), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine F BiH“, broj: 28/11), čl. 3. Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-4861/22 od 20.04.2022. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-4860/22 od 22.04.2022. godine, v.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom r a s p i s u j e

 J A V N I  O G L A S
za prijem u radni odnos u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za sljedeće pozicije:

 1. Referent za administraciju i evaluaciju poslova nadzora – jedan (1) izvršilac
 2. Viši stručni saradnik – poslovi nadzora – (1) izvršilac
 3. Stručni saradnik za istraživanje tržišta – (1) izvršilac
 4. Stručni saradnik – poslovi obračuna nadoknada za samostalne obrtnike i organizacije osoba sa invaliditetom – (1) izvršilac

I Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Opći uslovi:

 • da je državljanin BIH
 • da je punoljetan/la
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Posebni uslovi:

 1. Referent za administraciju i evaluaciju poslova nadzora – jedan (1) izvršilac
 • SSS društvenog ili prirodnog smjera
 • 6 mjeseci radnog iskustva
 • Poznavanje rada na računaru, sklonost za timski rad

Opis poslova: Primjenjuje zakonske propise i metodologije iz oblasti nadzora nad namjenskim utroškom sredstva Fonda, priprema dokumentaciju/podatke za obavljanje nadzora, prati realizaciju Plana nadzora i broj izvršenih nadzora na terenu, dokumentira osnovne zaključke iz Zapisnika o izvršenom nadzoru na terenu i dostavlja ih Koordinatoru odjeljenja, Izrađuje punomoći za vršenje nadzora na terenu i iste dostavlja direktoru Fonda na potpis, odlaže dokumentaciju i skenira zapisnike o izvršenom nadzoru, prema odluci direktora radi na poslovima nadzora/terenski obilazak korisnika sredstava Fonda radi neposrednog uvida namjenskog utroška sredstava i zaposlenosti osoba sa invaliditetom, radi na poslovima nadzora i kontrole  kod pravdanja dodijeljenih sredstava, radi na provođenju Zakona i drugih propisa definisanim internim aktima Fonda koji se odnose na poštivanje zakonskih odredbi, ugovora za dodjelu novčanih sredstava korisnicima Fonda kod korisnika sredstava Fonda, izrađuje izvještaje iz svoga djelokruga rada i dostavlja ih Šefu Odjeljenja, radi na izradi neophodnih obrazaca iz djelokruga rada, prati proces implementacije programa i projekata koji se finansiraju /sufinansiranju putem javnih poziva Fonda, obavlja i ostale poslove po nalogu Koordinatora odjeljenja, Rukovodioca Sektora i direktora u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara Koordinatoru odjeljenja, Rukovodiocu Sektora, direktoru Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda.

 1. Viši stručni saradnik – poslovi nadzora – (1) izvršilac
 • VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma društvenog, prirodnog, tehničkog ili poljoprivrednog smjera
 • 2 godine radnog iskustva u struci po stjecanju VSS
 • Organizacijske sposobnosti, poznavanje rada na računaru, sklonost za timski rad

Opis poslova: Primjenjuje zakonske propise i metodologije iz oblasti nadzora nad namjenskim utroškom sredstva Fonda, priprema prijedloge i aktivnosti vezane za poslove nadzora, radi na poslovima nadzora nad utroškom dodijeljenih sredstava prema nalogu Koordinatora odjeljenja, Rukovodioca Sektora ili direktora Fonda, radi na poslovima nadzora/terenski obilazak korisnika sredstava Fonda radi neposrednog uvida namjenskog utroška sredstava i zaposlenosti osoba sa invaliditetom, radi na provođenju Zakona i drugih propisa definisanih internim aktima Fonda koji se odnose na poštivanje zakonskih odredbi, ugovora za dodjelu novčanih sredstava kod korisnika sredstava Fonda, prati i analizira primjenu ugovora i namjenskog utroška sredstava, prati proces implementacije programa i projekata koji se finansiraju/sufinansiranju putem javnih poziva Fonda, prati procese te vrši obradu namjenskog utroška sredstava dodijeljenih putem javnih poziva Fonda, prilikom obavljanja nadzora, vrši detaljan uvid u nabavku stalnih sredstva i nivo realizacije kod korisnika sredstava za koja su dodijeljena sredstva Fonda, prilikom obavljanja nadzora, vrši detaljan uvid u adaptaciju poslovnih prostora kod korisnika sredstava za koja su dodijeljena sredstva Fonda, prilikom obavljanja nadzora, vrši detaljan uvid u nabavku repromaterijala i drugih stvari kod korisnika sredstava za koja su dodijeljena sredstva Fonda putem dokumentacije kojom se dokazuje nabavka i utrošak istih, prilikom obavljanja nadzora, vrši detaljan uvid u zaposlenost osoba sa invaliditetom, radno – pravni položaj kao i drugu neophodnu dokumentaciju kojom se dokazuje prisustvo i rad osoba sa invaliditetom kod korisnika sredstava za koja su dodijeljena sredstva Fonda putem dokumentacije kojom se dokazuje isto, izrađuje izvještaje i zapisnike o obavljenom nadzoru, radi na izradi neophodnih obrazaca iz djelokruga rada, dostavlja izvještaje o radu Odjeljenja Kordinatoru odjeljenja, analizira primjenu ugovora i namjenskog utroška sredstava, prati proces implementacije programa i projekata koji se finansiraju/sufinansiranju putem javnih poziva Fonda, radi na izradi uputstva, kao i svih drugih obrazaca vezanih za obračune kao i pravdanja novčanih sredstava Fonda, ažurira baze podataka iz djelokruga svoga rada, provodi potrebne aktivnosti za efikasan rad sistema finansijskog upravljanja i kontrole Odjeljenja, obavlja i ostale poslove po nalogu Koordinatora odjeljenja, Rukovodioca Sektora i direktora u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara Koordinatoru odjeljenja, Rukovodiocu Sektora, direktoru Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda.

 1. Stručni saradnik za istraživanje tržišta – (1) izvršilac
 • VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma društvenog ili prirodnog smjera
 • 1 godine radnog iskustva u struci po stjecanju VSS
 • Poznavanje legislative vezane za javne nabavke, organizacijske sposobnosti, sklonost za timski rad

Opis poslova: Vrši kontrolu te istraživanje tržišta u svrhu odabira najpovoljnijeg ponuđača za sve pokrenute postupke javne nabavke, obavlja istraživanje tržišta i vrši izradu odgovarajućih analiza, ispituje kvalitet i nabavne cijene roba, usluga i radova na tržištu, prati kretanje cijena roba, usluga i radova na tržištu, a koji su u vezi sa procjenom vrijednosti iz Plana javnih nabavki, prati i ažurira evidenciju potencijalnih ponuđača, vrši kontrolu pristiglih ponuda u skladu sa uslovima datim u zahtjevima za nabavku i/ili uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji, učestvuje u rješavanju reklamacija, učestvuje u kvantitativnom prijemu robe, vodi odgovarajuće evidenciju sprovedenih postupaka javnih nabavki i sastavlja potrebne izvještaje, obavlja i ostale poslove po nalogu Koordinatora odjeljenja, Rukovodioca Sektora i direktora u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara Koordinatoru odjeljenja, Rukovodiocu Sektora, direktoru Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda.

4. Stručni saradnik – poslovi obračuna nadoknada za samostalne obrtnike i organizacije osoba sa invaliditetom – (1) izvršilac

 • VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma društvenog ili prirodnog smjera
 • 1 godine radnog iskustva u struci po stjecanju VSS
 •  

Opis poslova: Primjenjuje zakonske propise iz oblasti obračuna novčanih nadoknada, priprema prijedloge i aktivnosti vezane za poslove obračuna nadoknada i subvencija za samostalne obrtnike i organizacije osoba sa invaliditetom, aktivno i uredno ažurira evidencije o samostalnim obrtnicima i organizacijama osoba sa invaliditetom, vrši obračun novčanih nadoknada za samostalne obrtnike i organizacije osoba sa invaliditetom, vrši i druge poslove obračuna, informiše korisnike novčanih nadoknada o njihovim obavezama i pravima, dostavlja neophodne izvještaje Koordinatoru odjeljenja, vrši komunikaciju sa samostalnim obrtnicima i organizacijama osoba sa invaliditetom, prati i analizira kretanja zaposlenih samostalnih obrtnika i osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama, učestvuje u izradi uputstva, kao i svih drugih obrazaca vezane za obračune novčanih nadoknada, ažurira baze podataka iz djelokruga rada Odjeljenja na dnevnom nivou, obavlja i ostale poslove po nalogu Koordinatora odjeljenja, Rukovodioca Sektora i direktora u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara Koordinatoru odjeljenja, Rukovodiocu Sektora, direktoru Fonda u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima Fonda.

II Potrebna dokumentacija

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i biografija, adresa, kontakt telefon, e – mail (ukoliko isti posjeduje)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom obrazovanju
 • Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja stručne spreme

Svu traženu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta i uvjrenje o nevođenju krivičnog postupka.

 III Rok za podnošenje prijava i ostale napomene

Potpisane prijave na oglas sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili  putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
Vilsonovo šetalište broj 10
71 000 Sarajevo
sa naznakom na koverti „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos za poziciju broj ___ (obavezno navesti broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARATI“

Probni rad nije predviđen za upražnjeno radna mjesta.
Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čija prijava bude uredna, potpuna i blagovremena.
Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata na koji će isti biti pozvani putem obavijesti na adresu kandidata kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti  i usmeno ili putem telefona.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.