Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-30-1-2277/21 od 19.02.2021. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“,  broj: 13/19, 9/21), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine F BiH“, broj: 28/11), čl. 3. Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-3119/20 od 20.03.2020. godine i broj: 01-02-2-2276/21 od 19.02.2021. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-4359/15 od 04.09.2015. godine, broj: 01-05-5-8047/17 od 05.10.2017. godine i broj: 01-02-2-13105/18 od 20.12.2018. godine, v.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom r a s p i s u j e

 J A V N I  O G L A S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za sljedeće pozicije:

 1. Viši stručni saradnik za pravne poslove – jedan (1) izvršilac
 2. Stručni saradnik za finansijsko – računovodstvene poslove i javne nabavke – (1) izvršilac
 3. Stručni saradnik za pripremu i provedbu – (1) izvršilac

I Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Opći uslovi:

 • da je državljanin BIH
 • da je punoljetan/la
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Posebni uslovi:

 1. Viši stručni saradnik za pravne poslove – jedan (1) izvršilac
 •  VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma pravnog smjera
 • 2 godine radnog iskustva u struci po stjecanju VSS
 • Sklonost za timski rad

 

Opis poslova:  Ocjenjuje pravnu valjanost ugovora, garancija i drugih akata Fonda, daje pravne savjete i mišljenja o praktičnoj primjeni zakona i drugih propisa te o pravnim poslovima i propisima radnopravnog karaktera, kontrolira provedbu postupka pokretanja mjenice ili bankovne garancije i drugih postupaka naplate potraživanja, izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata, uključujući postupak javne nabavke roba, radova i usluga, obavlja poslove vezane uz primjenu ugovora, zakona i drugih propisa, sudjeluje u razvoju i izradi pravne podloge za djelatnosti Fonda, sarađuje sa Zavodom za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje u domenu svoga rada, informiše pravna i fizička lica o njihovim pravima i obavezama koje proizilaze iz Zakona, neposredno informiše uposlenike Fonda o podacima iz svog djelokruga rada, prati propise iz svog djelokruga rada i nadređene uposlenike Fonda upoznaje sa relevantnim saznanjima ili izmjenama regulative, obavlja i ostale poslove po nalogu nadležnog rukovodioca Odjeljenja, Sektora ili direktora u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara direktoru u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Fonda.

 1. Stručni saradnik za finansijsko – računovodstvene poslove i javne nabavke – (1) izvršilac
 • VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma ekonomskog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci po stjecanju VSS
 • Organizacijske sposobnosti

 

Opis poslova:  Primjenjuje zakonske propise iz oblasti finansijsko – računovodstvenog poslovanja, priprema i provodi postupak javne nabavke roba, radova i usluga, sudjeluje u planiranju troškova Finansijskog plana Fonda, vodi registar odobrenih novčanih naknada i subvencija, te registar odobrenih novčanih stimulansa i programa i projekata, odgovara na upite korisnika vezane za isplatu novčane nadoknade i subvencije, sačinjava potrebne informacije o isplaćenim sredstvima za novčane nadoknade i po Javnim pozivima, te o izvršenom povratu sredstava, prikuplja i organizuje informacije za potrebe održavanja i ažuriranja baze podataka, utvrđuje ispunjenost uslova za isplatu sredstava Fonda po osnovu novčanog stimulansa i finansiranja/sufinansiranja programa/projekata, sudjeluje u poslovima revizije i analize izvještaja o utrošku dodijeljenih sredstava po osnovu Javnih poziva, prati stanje opskrbljenosti sredstvima za rad, vrši narudžbe kancelarijskog materijala i drugih potrepština, obavlja i ostale poslove po nalogu nadležnog rukovodioca Odjeljenja, Sektora i direktora u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara direktoru u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Fonda.

 1. Stručni saradnik za pripremu i provedbu – (1) izvršilac
 • VŠS ili VSS – odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma pravnog ili društvenog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci po stjecanju VŠS ili VSS
 • Organizacijske sposobnosti, sklonost za timski rad

 

Opis poslova:  Učestvuje u pripremi razvojnih dokumenata Fonda, brine o usklađenosti internih akata Fonda sa zakonima i drugim višim propisima, osigurava pravovremeno izvršavanje poslova unutar Sektora, prati i koordinira pravno harmoniziranje aktivnosti i akata Sektora, inicira provedbu postupaka davanja pravnog mišljenja u poslovanju Odjeljenja unutar Sektora, obavlja druge poslove vezane uz primjenu ugovora, zakona i drugih propisa u saradnji sa drugim uposlenicima Sektora, sudjeluje u pripremi djelatnosti i dokumenata Fonda, sarađuje sa drugim službama u domenu svog rada, sarađuje sa pravnim i fizičkim licima, neposredno informiše uposlenike Fonda o podacima iz svog djelokruga rada, prati propise iz svog djelokruga rada i nadređene uposlenike Fonda upoznaje sa relevantnim saznanjima ili izmjenama regulative, obavlja i ostale poslove po nalogu nadležnog rukovodioca Odjeljenja, Sektora ili direktora u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Fonda, za svoj rad neposredno odgovara direktoru u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Fonda.

II Potrebna dokumentacija

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i biografija, adresa, kontakt telefon, e – mail (ukoliko isti posjeduje)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom obrazovanju
 • Potvrda o radnom stažu u struci nakon sticanja stručne spreme

 

Svu traženu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

 III Rok za podnošenje prijava i ostale napomene

Potpisane prijave na oglas sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili  putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
Vilsonovo šetalište broj 10
71 000 Sarajevo
sa naznakom na koverti „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos za poziciju broj ___ (navesti broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARATI“

Probni rad nije predviđen za upražnjeno radno mjesto.
Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čija prijava bude uredna, potpuna i blagovremena.
Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata na koji će isti biti pozvani putem obavijesti na adresu kandidata kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti  i usmeno ili putem telefona.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.