Pozivaju se sva pravna lica registrovana u Federaciji Bosne i Hercegovine, da u skladu sa članom 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine FBiH“, broj: 9/10) te u skladu sa Uputsvom i Obrascem za vođenje evidencija o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa („Službene novine FBiH“, broj: 52/16 i 64/15) elektronskim putem na aplikativnom softveru Fonda dostupnom na LINKU predaju obrasce za 2020. godinu najkasnije do 31.03.2022. godine.

Također, pozivaju se svi poslodavci u FBiH, da ukoliko se nisu do sada registrovali na navedeni softver isto i učine, te da predaju obrasce za sve prethodne godine kako bi postupili u skladu sa gore navedenim Zakonom.

Podsjećamo, sva pravna lica u Federaciji BiH su u zakonskoj obavezi predavati navedene obrasce (Obrazac EP-1, EP-2 i EP-3). Ukoliko pravna lica nemaju dovaljn broj zaposlenih osoba s invaliditetom, u skladu sa zakonskom odredbom definisanom članom 18. i 19. Zakona, dužni su vršiti uplatu posebnog doprinosa na način kako je to utvrđeno Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 54/20) gdje su objavljeni depozitni računa Fonda kao i šifre prihoda za uplatu navedenih javnih prihoda.

Za više informacija, molimo Vas da pogledate slijedeće:

 

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem telefona na broj: +387 33 71 77 40 ili putem e-maila: podrska@fond.ba