Brojevi žiro računa Fonda i primjeri uplatnica

Subjekti koji vrše uplatu sredstava na račun Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom vezano za obaveze iz članova 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, uplate vrše isključivo na DEPOZITNE račune Fonda kod :

  • Unicredit Bank: 3386902296358521
  • ASA Banka d.d. Sarajevo: 1344701000753837

PRIMJERI UPLATNICA ZA UNICREDIT BANK SA ODGOVARAJUĆOM ŠIFROM PRIHODA:

U skladu sa članom 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditeotm („Službene novine FBiH“ broj: 9/10) utvrđena je obaveza plaćanja posebnog doprinosa.

Na osnovu člana člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalna ministrica finansija donosi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proracuna i izvanproracunskih fondova na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine gdje u tački 2. stav 18.14 propisuje slijedeće vrste prihoda:

Primjer uplatnice – Sredstava za poticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom koja plaćaju subjekti u državnim organima, sa šifrom prihoda 722568.

Primjer uplatnice – Sredstva za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom koja plaćaju gospodarski i drugi subjekti, sa šifrom prihoda 722569.