Koji subjekti su zakonski obavezni vršiti evidenciju o poslodavcima platama i iznosu posebnog doprinosa?

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju  i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/10) i  Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencija  zaposlenih osoba sa invaliditetom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/11), Upravni odbor Fonda  za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom propisao je Uputstvo i obrazac za vođenje  evidencija o  poslodavcima, platama  i iznosu  posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom  (OBRAZAC EP) („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/15).

Ovaj obrazac je  propisan u cilju uspostave i vođenja  evidencija o  poslodavcima, platama  i iznosu  posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom, kako bi Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje  osoba sa invaliditetom (Fond) poslužile kao osnova podataka koji  će se koristiti za provođenje politike razvoja  profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja ove grupacije građana u FBiH, kao i u cilju praćenja ispunjavanja obaveza iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Zakon) od strane poslodavaca u FBiH.

Jedinstveni Obrazac EP (prilog 1) sastoji se iz tri dijela i to:

  1. Osnovni podaci o poslodavcu (Obrazac EP-1) – popunjava se i dostavlja samo prilkom prve dostave podataka, a ako dođe do izmjene podataka ažurira se od strane poslodavca;
  2. Podaci o platama i iznosu posebnog doprinosa (Obrazac EP-2) – popunjava se i dostavlja za svaku poslovnu godinu;
  3. Podaci o zaposlenim osobama sa invaliditetom (Obrazac EP-3) – popunjava se i dostavlja samo prilkom prve dostave podataka, a ako dođe do izmjene ažurira se od strane poslodavca.

Sva preduzeća, ustanove, državni organi i druga pravna lica registrovana prema propisimu u BiH, koji su kao poslodavci dužni da na ukupan broj zaposlenih zapošljavaju određeni broj osoba sa invaliditetom, a u skladu sa članom 18. i 19. Zakona obavezni su da vode evidenciju  i da redovno popune ovaj obrazac unošenjem traženih podataka i isti dostave Fondu jedanput  godišnje  najkasnije  do 31. 03. svake godine za prethodnu godinu. Popunjen obrazac se dostavlja isključivo elektronskim putem preko web aplikacije za evidenciju o  poslodavcima, platama  i iznosu  posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom  – ap. FOND. Pristup web aplikaciji se vrši preko internet pretraživača. Aplikacija ap.FOND se nalazi na adresi http://ap.fond.ba

Obrazac EP poslodavci su dužni popuniti i dostaviti Fondu bez obzira da li su u periodu za koji dostavljaju obrazac imali trenutno zaposlenih osoba sa invaliditetom ili ne.

Koji subjekti su zakonski obavezni vršiti evidenciju o poslodavcima platama i iznosu posebnog doprinosa: