Koji subjekti su zakonom obavezni vršiti uplatu posebnog doprinosa?

U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 9/10) (Zakon) prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom dužni su ta lica zapošljavati srazmjerno ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu i to najmanje jedno lice sa invaliditetom na svakih 16 zaposlenih.

Subjekti koji ne ispune navedenu obavezu dužni su mjesečno pri isplati plaća obračunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom novčani iznos u visini 25% od prosječne plaće u Federaciji za svako lice sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog člana.

U skladu sa članom 19. Zakona privredni i drugi pravni subjekti koji su osnovani u skladu sa zakonom, a ne podliježu obavezi zapošljavanja lica sa invaliditetom iz člana 18. Zakona, mogu zapošljavati ta lica na odgovarajuće poslove u skladu sa ovim Zakonom i po tom osnovu ostvariti određene stimulanse i povlastice u skladu sa zakonom.

Pravni subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su svakog mjeseca prilikom isplate plaća uplaćivati u Fond poseban novčani iznos u visini 0,5% od iznosa isplaćene mjesečne brutoplaće svih zaposlenih, izuzev ako zapošljavaju lica sa invaliditetom u skladu sa članom 18. stav 1. Zakona.

Koji subjekti su Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom obavezni vršiti uplatu posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i voditi evidenciju o istom putem web aplikacije za evidenciju o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa, kao i zaposlenim osobama sa invaliditetom: