Obavještenje

Molimo sve subjekte koji vrše unos podataka u skladu sa objavljenim Uputstvom i obrascima za vođenje evidencija o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom (obrazac EP) („Službene novine FBiH“, br. 52/15 i 64/15), da u...