logo fondMolimo sve subjekte koji vrše unos podataka u skladu sa objavljenim Uputstvom i obrascima za vođenje evidencija o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom (obrazac EP) („Službene novine FBiH“, br. 52/15 i 64/15), da u cilju brže i uspješnije komunikacije u budućnosti svoje upite dostavljaju putem e-maila na adresu podrska@fond.ba.Pravna lica obuhvaćena odredbama iz člana 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/10) ovim putem informišemo da je dostavljanje obrazaca propisano tačkom 4. Uputstva i obrazaca za vođenje evidencija o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom (obrazac EP) („Sl. novine FBiH“, br. 52/15), koji glasi:

„Popunjen obrazac se dostavlja isključivo elektronskim putem preko web aplikacije za evidenciju o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom ap. FOND. Uputstvo za popunjavanje Obrasca EP je navedeno u prilogu 2 ovog akta. Pristup web aplikaciji se vrši preko internet pretraživača. Aplikacija ap.FOND se nalazi na adresi http://ap.fond.ba Korisničko uputstvo za upotrebu web aplikacije se nalazi na početnoj stranici kao PDF dokument. Poslodavac mora obavezno imati e-mail adresu preko koje će dobiti korisničko ime i šifru za pristup web aplikaciji i sl. Ukoliko se poslodavac ne nalazi u bazi poslodavaca Fonda isti se mora prethodno inicijalno registrivati dostavljanjem ID broja i naziva firme putem e mail-a registar@fond.ba. Obaveza Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je da obezbjedi bazu u elektronskom obliku svih dostavljenih obrazaca putem web aplikacije. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom će u tom smislu automatski svakom predatom obrascu dodjeliti jedinstveni djelovodni broj. Poslodavac koji je izvršio predaju obrasca moći će izvršti štampanje istog sa djelovodnim brojem kao dokaz o predaji istog“.

Obrasce nije potrebno dostavljati putem pošte.

Za povrat više i pogrešno plaćenih doprinosa u skladu sa tačkom 15. Uputstva i obrazaca za vođenje evidencija o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, br.52/15), pored ostalih dokaza koji se dostavljaju, subjekti su dužni priložiti kako slijedi:

za zaposlene osobe sa neratnim invaliditetom prilaže se nalaz i ocjena Instituta za medicinsko vještačenje (original ili ovjerena kopija) utvrđena prema važećoj Listi invaliditeta od 31.03.2010. godine, u skladu sa Uputstvom za primjenu liste invaliditeta broj: 120/10 od 23.04.2010. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/10), ili Rješenje kojim se potvrđuje pravo po osnovu invaliditeta na osnovu ranijeg nalaza Instituta za medicinsko vještačenje,

za osobe sa statusom civilnih invalida rata dostavlja se važeće Rješenje o utvrđivanju prava po osnovu invaliditeta u oblasti socijalne zaštite,

za osobe sa statusom ratnih vojnih invalida uz Rješenje se dostavlja potvrda nadležne općinske službe iz oblasti boračko-invalidske zaštite (BIZ) o trenutno važećem stepenu invaliditeta koja nije starija od petnaest dana, ili, ukoliko je kod lica proveden proces revizije invaliditeta, prilaže se presuda nadležnog suda, ukoliko je ista donesena u korist lica za koje se vrši povrat sredstava.