Predprošle sedmice u Čapljini uspješno je absolvirana I Međunarodna konferencija pod nazivom:   „Razvoj sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH“,  održana 28.11. i 29.11.2013. godine.

Ciljevi Konferencije bili su fokusirani na razmjenu iskustava, ideja i pozitivnih praksi u svrhu daljeg razvoja sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH.

Fond kao ključna institucija u provođenju politike razvoja i unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije, ugledajući se na iste institucije iz regiona i Evrope, započeo je tradiciju organiziranja međunarodnih skupova, koji podstiču saradnju, razmjenu iskustava i uvođenje znanja, koja su neophodna za izgradnju  kvalitetnog sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH. Ove godine Konferencijom je poseban naglasak stavljen na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Prvog dana Konferencije izlaganja iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, držali su oragnizatori Konferencije: Fond za  profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te suorganizatori: Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom „Mogu, Hoću, Znam“ i Ataše za socijalna pitanja Republike Austrije, kao i eminentni stručnjaci iz države BiH, Hrvatske, Crne Gore i Austrije.

Tokom drugog dijela prvog dana Konferencije, prezentirane su pozitivne prakse uspješnog  zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koja je ostvarena uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a također su prikazani pozitivni primjeri preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitnih radionica i samostalnih obrta.

Na kraju dana Konferencije, istaknute su aktivnosti i rezultati rada Fonda, kao i učinci dosadašnjih dodijeljenih sredstava .

„Preko 1000 osoba sa invaliditetom, bili su korisnici sredstava Fonda, kroz zapošljavanje, programe prekvalifikacije ili kroz isplatu novčane naknade za uplaćene poreze i doprinose za zaposlene osobe sa invaliditetom u protekle 2,5 godine od postojanja Fonda“, rečeno je u jednom od izlaganja.

Drugi dan Međunarodne konferencije bio je posvećen izlaganjima gostiju iz Republike Austrije i Republike Hrvatske…

Kroz predavanje Dr. Erwina Buchingera, iz Ureda Ombudsmana za osobe sa invaliditetom Republike Austrije, učesnici su imali priliku čuti nešto više o sistemu socijalne zaštite u Austriji; Dr. Roland Lengauer, direktor IOS-Menagementa, govorio je o ulozi  PIO/MIO u Austriji, po pitanju finansiranja profesionalne rehabilitacije, u cilju prevencije prijevremenog penzionisanja; a Konrad Mager je kroz prezentaciju o „Rehabilitaciji u Bbrz-u, od početka do danas“, predstavio jedan od najvećih centara za pružanje  usluga iz domena profesionalne rehabilitacije u Evropi, – Bbrz.

Poslijedni dio Konferencije obuhvatio je stručnjake iz oblasti profesionalne rehabilitacije iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Zagreb- Uriho, te Instituta za javne finansije Republike Hrvatske.

Izlaganje su držali : Damira Benc, na temu “Profesionalna rehabilitacija kao metoda integracije osoba sa invaliditetom na hrvatskom tržištu rada- rezultati projekta“; Jasenka Sučec, rukovoditeljica Službe pripreme i razvoja Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Hrvatske,: ” Primjena case managementa u profesionalnoj rehabilitaciji; Predrag Bejaković, iz Instituta za javne finasije Republika Hrvatska izlagao je na temu „Studija troškova i isplativosti profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj“, Višnja Majsec Sobota, govorila je o “URIHO-vim  modelima profesionalne rehabilitacije, a Marijana Senjak, iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o „Unaprijeđenju sustava profesionalne rehabilitacije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje“.

Komisija, čiji zadatak je bio donošenje zaključaka, u sklopu Konferencije, između ostalog zaključila je slijedeće:

  • Potrebno je u okviru reforme socijalnog sektora izvršiti dogradnju pravnog okvira za daljnji razvoj sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH;
  • U okviru instituta za medicinsko vještačenje, potrebno je razviti poseban sektor za vršenje procjene preostale radne sposobnosti;
  • Neophodno je osnivanje Centra za profesionalnu orijentaciju, profesionalnu rehabilitaciju i prekvalifikaciju osoba sa invaliditetom na nivou FBiH;
  • Treba osigurati sinhronizovano djelovanje svih  institucija, koje imaju odgovarajuću ulogu u procesu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Fprzoi FBiH, Zavod Mio/Pio, Federalni zavod i kantonalne službe zapošljavanja, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, centri za socijalni rad, organizacije osoba sa invaliditetom.);
  • Uspostaviti jedinstven i efikasan sistem vođenja evidencije o nezaposlenim i zaposlenim osobama s invaliditetom, kao i o poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom;
  • Osigurati individualni pristup u procesu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, i Zakonom utvrditi  izvore finansiranja za cijelokupan proces;
  • Organizovati dodatnu edukaciju stručnih radnika, uključenih u proces rehabilitacije i drugih, koji će planski biti uključeni u odgovarajuće stručne timove, a u saradnji sa zemljama EU, u kojima je sistem profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja na znatno većem nivou razvoja;
  • Prezentovani koncepti funkcioniranja i razvoja sistema profesionalne rehabilitacije iz zemalja, čiji su predstavnici aktivni učesnici ove konferencije, predstavljaju korisnu inspiraciju, i,  zajedno sa domaćim iskustvima, dobar temelj za stvaranje vizije daljnjeg razvoja ovog sistema i njegove praktične dogradnje u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • Nužno je, izraditi strategiju razvoja sistema  profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja u FBiH.

Konferencijom je obilježen i 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

U nastavku možete preuzeti kompletan Izvještaj sa konferencije, a u rubrici Događaji  prezentacije održane tokom Konferencije.