Predprošle sedmice u Čapljini je uspješno absolvirana I Međunarodna konferencija pod nazivom: „Razvoj sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH“,  održana 28.11. i 29.11.2013. godine.

Ciljevi Konferencije bili su fokusirani na razmjenu iskustava, ideja i pozitivnih praksi u svrhu daljeg razvoja sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH.

Fond kao ključna institucija u provođenju politike razvoja i unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije, ugledajući se na iste institucije iz regiona i Evrope, započeo je tradiciju organiziranja međunarodnih skupova, koji podstiču saradnju, razmjenu iskustava i uvođenje znanja, koja su neophodna za izgradnju  kvalitetnog sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH. Ove godine, Konferencijom je poseban naglasak stavljen na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Prvog dana Konferencije izlaganja iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom držali su oragnizatori Konferencije: Fond za  profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te suorganizatori: Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom „Mogu, Hoću, Znam“ i Ataše za socijalna pitanja Republike Austrije, kao i eminentni stručnjaci iz države BiH, Hrvatske, Crne Gore i Austrije.

Tokom drugog dijela prvog dana Konferencije, prezentirane su pozitivne prakse uspješnog  zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koja je ostvarena uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a također su prikazani pozitivni primjeri preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitnih radionica i samostalnih obrta.

Na kraju dana Konferencije istaknute su aktivnosti i rezultati rada Fonda, kao i učinci dosadašnjih dodijeljenih sredstava .

„Preko 1000 osoba sa invaliditetom, bili su korisnici sredstava Fonda, kroz zapošljavanje, programe prekvalifikacije ili kroz isplatu novčane naknade za uplaćene poreze i doprinose za zaposlene osobe sa invaliditetom, u protekle 2,5 godine od postojanja Fonda“, rečeno je u jednom od izlaganja.

Drugi dan Međunarodne konferencije bio je posvećen izlaganjima gostiju iz Republike Austrije i Republike Hrvatske…

Kroz predavanje Dr. Erwina Buchingera, iz Ureda Ombudsmana za osobe sa invaliditetom Republike Austrije, učesnici su imali priliku čuti nešto više o sistemu socijalne zaštite u Austriji; Dr. Roland Lengauer, direktor IOS-Menagementa, govorio je o ulozi  PIO/MIO u Austriji, po pitanju finansiranja profesionalne rehabilitacije u cilju prevencije prijevremenog penzionisanja; a Konrad Mager je, kroz prezentaciju o „Rehabilitaciji u Bbrz-u, od početka do danas“, predstavio jedan od najvećih centara za pružanje  usluga iz domena profesionalne rehabilitacije u Evropi, – Bbrz.

Poslijedni dio Konferencije obuhvatio je stručnjake iz oblasti profesionalne rehabilitacije iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Zagreb- Uriho, te Instituta za javne finansije Republike Hrvatske.

Izlaganje su držali : Damira Benc, na temu “Profesionalna rehabilitacija kao metoda integracije osoba sa invaliditetom na hrvatskom tržištu rada- rezultati projekta“; Jasenka Sučec, rukovoditeljica Službe pripreme i razvoja Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Hrvatske,: ” Primjena case managementa u profesionalnoj rehabilitaciji; Predrag Bejaković, iz Instituta za javne finansije Republika Hrvatska izlagao je temu „Studija troškova i isplativosti profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj“, Višnja Majsec Sobota, govorila je o “URIHO-vim  modelima profesionalne rehabilitacije, te Marijana Senjak, iz Hrvatski zavoda za zapošljavanje o „Unaprijeđenju sustava profesionalne rehabilitacije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje“.

Komisija, koja je imala zadatak donošenja zaključaka u sklopu Konferencije, između ostalog je zaključila slijedeće:

  • Potrebno je u okviru reforme socijalnog sektora izvršiti dogradnju pravnog okvira za daljnji razvoj sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH;
  • U okviru instituta za medicinsko vještačenje, potrebno je razviti poseban sektor za vršenje procjene preostale radne sposobnosti;
  • Neophodno je osnivanje Centra za profesionalnu orijentaciju, profesionalnu rehabilitaciju i prekvalifikaciju osoba sa invaliditetom na nivou FBiH;
  • Treba osigurati sinhronizovano djelovanje svih  institucija koje imaju odgovarajuću ulogu u procesu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Fprzoi FBiH, Zavod Mio/Pio, Federalni zavod i kantonalne službe zapošljavanja, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, centri za socijalni rad, organizacije osoba sa invaliditetom.);
  • Uspostaviti jedinstven i efikasan sistem vođenja evidencije o nezaposlenim i zaposlenim osobama sa invaliditetom, kao  i o poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom;
  • Osigurati individualni pristup u procesu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i Zakonom utvrditi  izvore finansiranja za cijelokupan proces;
  • Organizovati dodatnu edukaciju stručnih radnika, uključenih u proces rehabilitacije, kao i drugih, a koji će biti  planski uključeni u odgovarajuće stručne timove u saradnji sa zemljama EU u kojima je sistem profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja na znatno većem nivou razvoja;
  • Prezentovani koncepti funkcioniranja i razvoja sistema profesionalne rehabilitacije iz zemalja čiji su predstavnici aktivni učesnici ove konferencije, predstavljaju korisnu inspiraciju, i,  zajedno sa domaćim iskustvima, dobar temelj za stvaranje vizije daljnjeg razvoja ovog sistema i njegove praktične dogradnje u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • Nužno je, izraditi strategiju razvoja sistema  profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja u FBiH.

Konferencijom je obilježen i 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

U nastavku možete preuzeti kompletan Izveštaj sa konferencije , kao i prezentacije, održane tokom Konferencije, kako slijedi u nastavku.

Predrag Bošković; ministar rada i socijalnog staranja Crne gore :

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje o.s.i. u CG

Haris Huskić; rukovodilac odjeljenja za tržište rada; Federalni zavod za zapošljavanje FBiH:

Pregled stanja i aktivnosti Fzzz iz oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH

Armin Hadžić; projekt menedžer zaštitne radionice TMP-a:

Rast i razvoj privrednog društva za sa statusom zaštitne radionice

Belma Karkelja- Uspon d.o.o. Sarajevo; Fahira Dželilović- Rtv Jablanica; Jandrija Rakita- Galant d.o.o. :

Uspješno poslovanje privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Samir Krivić;  v.s.s. ; Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH:

Aktivnosti i rezultati

Jasenka Sučec; rukovoditeljica službe pripreme i razvoja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju RH:

Profesionalna rehabilitacija kao metoda intergracije osoba sa invaliditetom na hrvatsom trzistu rada

Damira Benc; Fond za profesionalnu rehabiltaciju RH:

Primjena case menagementa u profesionaloj rehabilitaciji

Predrag Bejaković; Institut za javne finansije RH:

Studija troškova i isplativosti profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj

Višnja Majsec Sobota; rukovoditeljica Službe za rehabilitaciju Uriho, Zagreb:

Urihovi modeli profesionalne rehabilitacije

Marijana Senjak; rukovoditeljica Odsjeka profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa otežim faktorima zapošljavanja; Hrvatska:

Unaprijeđenje sistema profesionalne rehabilitacije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Dr. Erwin Buchinger; Ured Omdusmana za osobe sa invaliditetom R Austrije

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje o.s.i.-mogućnost primjene- mogućnosti- izazovi-dobri primjeri iz prakse

Dr. Roland Lengauer; direktor Ios- menagementa, R Austrija

Invalidnost i penzionisanje- aktuelni izazovi