11.04.2013. godine održana je 11. redovna sjednica Upravnog odbora Fonda. Na sjednici je usvojen zapisnik sa devete, te desete sjednice Upravnog odbora- na kojoj je usvojen Izvještaj o radu Fonda za 2012. godinu, koji možete preuzeti ovdje.
Na sjednici su razmatrani i doneseni i slijedeći akti:
– Konačni Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po Javnom pozivu od 28.04.2012. godine
– Pravilnik o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
– Odluka o objavljivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava za finansiranje/ sufinansiranje programa i projekata u 2013. godini
– Odluka o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa u 2013. godini.
Članovi Upravnog odbora također su usvojili Plan rada Fonda za 2013. godinu, koji možete preuzeti ovdje, a na kraju sjednice donesena je Odluka o raspoređivanju stalnih zaposlenika Fonda na radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj oraganizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.