Obavještavamo trenutne kao i potencijalne korisnike novčanih nadoknada koji imaju status ratnih vojnih invalida da su od 06.06.2016. godine prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu novčane nadoknade i/ili subvencije neto plate dužni dostaviti i originalnu potvrdu/uvjerenje od nadležne općinske službe za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva. Navedenu potvrdu/uvjerenje potrebno je dostaviti prilikom svakog podnošenja Zahtjeva za isplatu novčane nadoknade i/ili subvencije neto plate.

Navedeno je potrebno zbog trajućeg procesa revizije status ratnih vojnih invalida.