Korisnici sredstava kojim su po zaključenom javnom pozivu Fondaod 30.09.2016. godine dodijeljena sredstva dužni su prilikom zaključenja ugovora sa Fondom dostaviti sljedeću dokumentaciju:

LOT II  PROGRAMI/PROJEKTI  RAZVOJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I ZAŠTITNIH RADIONICA

 1. Mjenicu (praznu), koja će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 2. Svojeručno potpisanu bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom na tekući račun fizičkih lica, osnivača (vlasnika) subjekta – korisnika sredstava, u svrhu jednaku iznad navedenoj.

U slučaju da je pravno lice osnivač subjekta, mjenicu i mjeničnu izjavu potpisuje ovlašteno lice u pravnom subjektu osnivaču subjekta – korisnika sredstava. Neophodno je staviti pečat osnivača – pravnog lica na mjenicu.

 • Primjer mjenice za osnivača fizičko lice pogledajte OVDJE
 • Primjer mjenice za osnivača pravno lice pogledajte OVDJE

(Prilikom popunjavanja mjenice pečat i tekst ne smiju prelaziti preko sivog djela mjenice)

Osnivač ne mora dolaziti u Fond. Potpisanu mjenicu i mjeničnu izjavu može poslati.

 • Mjeničnu izjavu za osnivača pravno lice možete preuzeti OVDJE
 • Mjeničnu izjavu za osnivača fizičko lice možete preuzeti OVDJE
 • Ukoliko je osnivač pravno lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu osnivača, sa brojem glavnog transakcijskog računa (Original potvrda ne starija od 15 dana).
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu fizičkog lica, sa brojem tekućeg računa (Original potvrda ne starija od 15 dana).
 1. Izjavu o odgovornosti korisnika sredstava kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću ovlašteno lice u pravnom subjektu izjavljuje da su materijalno-tehnička i druga stalna sredstva nabavljena uz novčanu podršku Fonda po ranijim javnim pozivima još uvijek operativna, u vlasništvu subjekta i u službi održanja uposlenosti zaposlenih osoba sa invaliditetom. Primjer izjave možete preuzeti OVDJE ona se potpisuje isključivo od strane ovlaštenog lica subjekta.
 2. Zaključene ugovore o radu sa osobama sa invaliditetom koje su dužni zaposliti (original ili ovjerena kopija).
 3. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz uposlenja osoba sa invaliditetom. (ovjerena kopija).
 4. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom – Punomoć ovjerena kod notara, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 5. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.
 6. Privredna društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dužna su otvoriti račun za posebne namjene i dostaviti potvrdu o otvaranju istog sa brojem računa, ukoliko isti nisu dostavili ranije (original potvrda ne starija od 15 dana).

LOT III

3.1. PROGRAMI/PROJEKTI PROFESIONALNE REHABILITACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM ZA PRIVREDNA DRUŠTAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM, ZAŠTITNE RADIONICE I DRUGA PRAVNA LICA PREMA ZAKONU 

 1. Potvrda o priznavanju prava na profesionalnu rehabiliaciju od strane Službe za zapošljavanje ukoliko nije dostavljena uz aplikaciju (ORIGINAL).
 2. Mjenicu (praznu), koja će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 3. Svojeručno potpisanu bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom na tekući račun fizičkih lica, osnivača (vlasnika) subjekta – korisnika sredstava, u svrhu jednaku iznad navedenoj.

U slučaju da je pravno lice osnivač subjekta, mjenicu i mjeničnu izjavu potpisuje ovlašteno lice u pravnom subjektu osnivaču subjekta – korisnika sredstava. Neophodno je staviti pečat osnivača – pravnog lica na mjenicu.

 • Primjer mjenice za osnivača fizičko lice pogledajte OVDJE
 • Primjer mjenice za osnivača pravno lice pogledajte OVDJE

(Prilikom popunjavanja mjenice pečat i tekst ne smiju prelaziti preko sivog djela mjenice)

Osnivač ne mora dolaziti u Fond. Potpisanu mjenicu i mjeničnu izjavu može poslati.

 • Mjeničnu izjavu za osnivača pravno lice možete preuzeti OVDJE
 • Mjeničnu izjavu za osnivača fizičko lice možete preuzeti OVDJE
 • Ukoliko je osnivač pravno lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu osnivača, sa brojem glavnog transakcijskog računa (original potvrda ne starija od 15 dana).
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu fizičkog lica, sa brojem tekućeg računa (original potvrda ne starija od 15 dana).
 1. Izjavu o odgovornosti korisnika sredstava kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću ovlašteno lice u pravnom subjektu izjavljuje da su materijalno-tehnička i druga stalna sredstva nabavljena uz novčanu podršku Fonda po ranijim javnim pozivima još uvijek operativna, u vlasništvu subjekta i u službi održanja uposlenosti zaposlenih osoba sa invaliditetom; Primjer izjave možete preuzeti OVDJE, ona se potpisuje isključivo od strane ovlaštenog lica subjekta.
 2. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor sa Fondom – Punomoć ovjerena kod notara, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 3. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.
 4. Privredna društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dužna su otvoriti račun za posebne namjene i dostaviti potvrdu o otvaranju istog sa brojem računa, ukoliko isti nisu dostavili ranije (original potvrda ne starija od 15 dana).

3.2. PROGRAMI/PROJEKTI PROFESIONALNE REHABILITACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM ZA USTANOVE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SREDNJE ŠKOLE I DRUGE OBRAZOVNE USTANOVE

 1. Potvrda o priznavanju prava na profesionalnu rehabiliaciju od strane Službe za zapošljavanje ukoliko nije dostavljena uz aplikaciju (ORIGINAL).
 2. Mjenicu (praznu), koja će se koristiti na glavni račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor – Punomoć ovjerena kod notara, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 4. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.

3.3. PROGRAMI/PROJEKATI PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA KOJE OSOBE S INVALIDITETOM SAME APLICIRAJU KAO NOSIOCI PROGRAMA/PROJEKATA

 1. Potvrda banke sa naznačenim brojem tekućeg računa za osobu sa invaliditetom – lični račun (original potvrda ne starija od 15 dana).
 2. Potvrda o priznavanju prava na profesionalnu rehabiliaciju od strane Službe za zapošljavanje ukoliko nije dostavljena uz aplikaciju (ORIGINAL).
 3. Mjenicu (praznu), koja će se koristiti na tekući račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 4. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor – Punomoć ovjerena kod notara, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.

 

LOT IV FINASIRANJE/SUFINASIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA ODRŽIVOSTI ZAPOSLENOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST ILI POLJOPRIVREDNU DJELATNOST KAO JEDINO I GLAVNO ZANIMANJE, UKLJUČUJUĆI I OSOBE SA INVALIDITETOM KOJE SU ZAPOSLENE U SKLADU SA ČLANOM 56. STAV 2. I 3. ZAKONA

 1. Mjenicu (praznu), koja će se koristiti na glavni račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 2. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor – Punomoć ovjerena kod notara, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 3. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.