VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – PROGRAMI – JAVNI POZIV 2023. GODINA

Korisnici sredstava kojim su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 01.09.2023. godine dodijeljena sredstva, biti će telefonski obavješteni o terminima i mjestu potpisivanja ugovora


NAPOMENA:

Mjenicu i mjeničnu izjavu ne može potpisati opunomoćenik.
Mjenicu i mjeničnu izjavu potpisuje ovlaštena osoba. Opunomoćenik može potpisati samo Ugovor sa Fondom pod uslovom da ima notarski ovjerenu punomoć ili punomoć koja je ovjerena u općini u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.                                                                                                                                                                                                    Ukoliko se radi o slijepoj, slabovidnoj ili osobi koja ne može pisati, ista je dužna kod notara u prisustvu dva svjedoka ovjeriti otisak prsta na mjenicama i mjeničnim izjavama.

Ovlaštena osoba ne može koristiti faksimil prilikom zaključenja Ugovora.


LOT II: FINASIRANJE/SUFINASIRANJE  PROGRAMA ZA RAZVOJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I ZAŠTITNIH RADIONICA

PO LOT-u II DOSTAVLJA SE UKUPNO 3 MJENICE I 3 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Tri (3) prazne mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno Ugovoru. Ukoliko ovlaštena osoba po opunomoćeniku dostavlja mjenice na ovom primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene. Pogledajte OVDJE.
 2. Tri (3) mjenične izjave. Mjenične izjave dobiti ćete u Fondu, ali ukoliko odgovorno lice u subjektu opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti tri mjenične izjave koje može preuzeti   OVDJE.                                                                                                                                                 Na ove mjenične izjave, odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom potrebno je donijeti– punomoć ovjerenu kod notara ili punomoć koja je ovjerena u općini, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 4. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.
 5. Privredna društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dužna su otvoriti račun za posebne namjene (podračun) i dostaviti potvrdu o otvaranju istog sa brojem računa (original potvrda ne starija od 15 dana) – ukoliko isti nisu dostavili uz aplikaciju.
 6. Zaključene ugovore o radu sa osobama sa invaliditetom koje su dužni zaposliti po LOT-u II (original ili ovjerena kopija).
 7. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz zaposlenja osoba sa invaliditetom iz prethodnog stava (ovjerena kopija).

 

LOT III: ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM:                LOT (3.3.) PROGRAMI PROFESIONALNE REHABILITACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM PROGRAMI PROFESIONALNE REHABILITACIJE NA KOJE OSOBE SA INVALIDITETOM SAME APLICIRAJU

 

 PO LOTU III (3.3.) DOSTAVLJAJU SE UKUPNO 2 MJENICE I 2 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Dvije (2) prazne mjenice, koje će se koristiti na transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
  Ukoliko osoba sa invaliditetom po opunomoćeniku dostavlja mjenice na ovom primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene.
  Pogledajte OVDJE.
 2. Dvije (2) mjenične izjave
  Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu ali ukoliko osoba sa invaliditetom opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužna je po istom dostaviti dvije mjenične izjave koje može preuzeti OVDJE.
  Na ove mjenične izjave, odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom, potrebno je dostaviti punomoć ovjerenu kod notara ili punomoć koja je ovjerena u općini, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 4. Potvrda o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju od strane Službe za zapošljavanje ukoliko nije dostavljena uz aplikaciju (ORIGINAL).
 5. Dokaz o izvršenom upisu u predmetnu školsku/akademsku godinu (ugovor o školovanju/studiranju – ovjerena fotokopija ili potvrda obrazovne ustanove – original), ukoliko ista nije dostavljena uz aplikaciju.
 6. Potvrda banke sa naznačenim brojem tekućeg računa za osobu sa invaliditetom – lični račun ne starija od 15 dana.
 7. Ukoliko je osoba u međuvremenu uplatila sredstva za školovanje obrazovnoj ustanovi (djelimično ili u potpunosti), dostavlja originalni dokaz o uplati sredstava (virman, uplatnica, potvrda školske ustanove) ukoliko isti nije dostavila uz aplikaciju.