VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – NOVČANI STIMULANS – II JAVNI POZIV 2017. GODINA

 Korisnici sredstava kojim su po zaključenom javnom pozivu Fonda od 27.09.2017. godine. dodijeljena sredstva bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora. Korisnici su dužni prilikom zaključenja ugovora sa Fondom dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

NOVČANI STIMULANS – POSLODAVCI potrebno je dostaviti sljedeće:

POSLODAVCI  ZA NOVČANI STIMULANS DOSTAVLJAJU UKUPNO 6 MJENICA I 6 MJENIČNIH IZJAVA:

 1. Tri (3) prazne/bjanko mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 2. Tri (3) svojeručno potpisane mjenice sa tri (3) potpisane mjenične izjave na glavni račun osnivača (pravnog ili fizičkog lica ili vlasnika subjekta) – korisnika sredstava, u svrhu jednaku iznad navedenoj.
  • U slučaju da je pravno lice osnivač subjekta, mjenice i mjenične izjave potpisuje ovlašteno lice u pravnom subjektu osnivaču subjekta – korisnika sredstava. Neophodno je staviti pečat osnivača – pravnog lica na mjenice i mjenične izjave.
  • U slučaju da je osnivač fizičko lice uz potpisane tri mjenice i tri mjenične izjave (bez pečata) dostavlja se obavezno original potvrda o prebivalištu iz CIPS-a za osnivača fizičko lice (ne starija od 6 mjeseci).
  • Ukoliko je više fizičkih ili pravnih lica osnivač subjekta dovoljno je da jedan od njih dostavi potpisane mjenice i mjenične izjave.
 • Primjer mjenice za osnivača fizičko lice pogledajte OVDJE
 • Primjer mjenice za osnivača pravno lice pogledajte OVDJE

 (Prilikom popunjavanja mjenice za osnivača koji je pravno lice pečat i tekst ne smiju prelaziti preko sivog djela mjenice)

Osnivač ne mora dolaziti u Fond. Potpisane mjenice i mjenične izjave može poslati.

 • Mjeničnu izjavu za osnivača pravno lice možete preuzeti OVDJE
 • Mjeničnu izjavu za osnivača fizičko lice možete preuzeti OVDJE
 • Ukoliko je osnivač pravno lice,dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu osnivača, sa brojem glavnog transakcijskog računa (original potvrda ne starija od 15 dana).
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu fizičkog lica, sa brojem tekućeg računa, (original potvrda ne starija od 15 dana).
 1. Zaključene ugovore o radu sa osobama sa invaliditetom koje su dužni zaposliti, odnosno za čije uposljenje su odobrena sredstva Fonda (original ili ovjerena kopija).
 2. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz uposlenja osoba sa invaliditetom iz prethodnog stava (ovjerena kopija).
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor – Punomoć ovjerena kod notara ili općinskog organa, u kojoj piše „ Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 4. Budžetski korisnici trebaju dostaviti:
 • Depozitni račun za Javne prihode tj. Jedinstveni račun trezora/riznice
 • Vrstu (šifru) prihoda za primljene tekuće transfere od Federacije
 • Šifru Općine korisnika sredstava
 • Budžetska/proračunska organizacija tj. KOD budžetske/prpračunske organizacije
 1. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.
 2. Original potvrda banke o solventnosti glavnog računa sa naznačenim brojem glavnog transakcijskog računa ne starija od 15 dana. Napomena: u potvrdi o solventnosti mora biti obavezno naznačeno da se radi o glavnom transakcijskom računu.

  NOVČANI STIMULANS – SAMOSTALNI OBRTNICI

SAMOSTALNI OBRTNICI ZA NOVČANI STIMULANS DOSTAVLJAJU UKUPNO 3 MJENICE I 3 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Potvrda banke sa naznačenim brojem transakcijskog računa za obrt, (original potvrda ne starija od 15 dana) ili ovjerena kopija ugovora sa bankom sa naznačenim brojem transakcijskog računa ukoliko isti nisu dostavljeni uz aplikaciju.
 2. Tri (3) prazne/bjanko mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor – Punomoć ovjerena kod notara ili općinskog organa, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 4. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja Ugovora sa Fondom.
 5. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz uposlenja samostalnog obrtnika, ukoliko ista nije dostavljena uz aplikacioni obrazac. (ovjerena kopija).