Na osnovu odluke Upravnog odbora broj: 01-02-2-2467/13 od 04.10.2013. godine i u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. Novine FBiH“ 9/10) i Pravilnikom o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji osposobljavanju  i zapošljavanju osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2444/13 , a u cilju unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje drugi:

 

                                            JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u 2013. godini

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

(1) Predmet ovog Javnog poziva je izbor programa i projekata profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za finansiranje/sufinansiranje u 2013. godini. 

(2) Ukupan iznos sredstava koji će se dodjeliti po ovom javnom pozivu je 2.100.000,00 KM,  raspoređen u 5 lotova prema oblasti na koju se programi/projekti odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama korisnika Fonda, kako slijedi:

a)  Lot I – za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom – 500.000,00 KM;   

b)  Lot II – za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata za razvoj postojećih privrednih društava za zapošljavanje  osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što podrazumjeva i novo upošljavanje osoba s invaliditetom – 1.000.000,00 KM;

c) Lot III – za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba s invaliditetom – 300.000,00 KM;

d)     Lot IV – za finansiranje /sufinansiranje programa/projekata novoosnovanih privrednih društava za zapošljavanje  osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica – 200.000,00 KM;

e)  Lot V – za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 100.000,00 KM.

II ZAHTJEVI, USLOVI I PRAVO SUDJELOVANJA

(1) Potrebno je da podneseni programi i projekti prema oblastima i grupama, kao i njihovi podnosioci ispunjavaju određene zahtjeve i uslove za sudjelovanje u raspodjeli sredstava Fonda u okviru svakog lota, kako slijedi:

a)    Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz Lota I mogu se odnositi na sljedeće potrebe i aktivnosti čija je svrha održavanje zaposlenosti osobe/a sa invaliditetom, korisnika programa/projekta:

1)    Nabavka ili reparacija potrebnih sredstava rada, specijalnih pomagala i opreme;
2)    Dodatno radno osposobljavanje, dokvalifikacija i prekvalifikacija shodno potrebama rada;
3)    Poboljšanje uvjeta rada, adaptacija radnog prostora i njihovo prilagođavanje potrebama osoba sa invaliditetom.

b)    Uslovi  za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz ove oblasti su:

1)    da poslodavac nije u periodu od dobijanja sredstava za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom prema predhodnom javnom pozivu Fonda smanjio broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i da se izjavom odgovorne osobe obavezuje da broj zaposlenih osoba sa invaliditetom se neće smanjiti niti u  narednih 12 mjeseci.
2)    da poslodavac dokaže da egzistira i djeluje uspješno, te da ima potrebne uslove, tehničke, kadrovske i druge mogućnosti za implementaciju programa/projekta održivosti zaposlenosti osobe/a sa invaliditetom;

c)   Maximalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu/projektu u okviru ovog Lota je 75.000,00 KM.

d)    Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz Lota II mogu se odnositi na sljedeće potrebe i aktivnosti u svrhu razvoja poslovanja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

1)    nabavka novih, savremenijih mašina, alata, odnosno sredstava rada ili reparacija postojećih, specijalnih pomagala  i opreme i prilagođavanje radnog prostora potrebama osoba sa invaliditetom, a sve u cilju povećanja obima postojeće i uvođenja nove djelatnosti, što se iskazuje kroz razvoj poslovanja;
2)    potrebno dodatno radno osposobljavanje, dokvalifikacija, ili prekvalifikacija zaposlenih osoba sa invaliditetom, shodno potrebama razvoja;
3)    sufinansiranje plate za osobu/e koje su novozaposlene na neodređeno vrijeme u okviru realizacije programa/projekta za period od 12 mjeseci – po jednoj osobi,  u visini osnovnog i uvećanog iznosa novčanog stimulansa utvrđenog odlukom Upravnog odbora Fonda za tekuću godinu;

e)    Uslovi  za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz ove oblasti su:

1)    da privredno društvo, odnosno zaštitna radionica kroz njihovu implementaciju zapošljava jednu ili više nezaposlenih osoba sa invaliditetom na neodređeno vrijeme čiju plaću će finansirati iz vlastitih sredstava;
2)  da privredno društvo i zaštitna radionica dokaže da ima potrebne uslove, tehničke, kadrovske i druge mogućnosti za implementaciju programa/projekta razvoja.

f)    Maximalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu/projektu u okviru ovog Lota je 75.000,00 KM.

g)   Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz Lota III mogu se odnositi na sljedeće potrebe i aktivnosti:

1)    utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti;

2)    profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti;
3)    analiza tržišta rada, mogućnost zapošljavanja i uključivanja u rad;
4) radno osposobljavanje, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, održavanje i usavršavanje radnih sposobnosti do zaposlenja, a u cilju veće konkurentnosti na tržištu rada;
5)   razvoj motivacije i osposobljavanje lica sa invaliditetom za korištenje savremene tehnologije u učenju i radu.

h)    Uslov za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz ove oblasti su: 

1)    da se obezbjedi partnerstvo između pravnog lica koje ispunjava uslove iz Zakona i organizacije osoba sa invaliditetom u izradi i implementaciji programa/projekta;
2)    da pravno lice ima neophodne materijalne, prostorne i kadrovske kapacitete za realizaciju programa/projekta.
i)    Maximalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu/projektu u okviru ovog Lota je 50.000,00 KM.

j)    Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz Lota IV mogu se odnositi na slijedeće potrebe i aktivnosti čija je svrha podrška razvoju novih privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica:

1)    Opremanje vlastitog objekta i/ili opremanje iznajmljenih objekata/prostora potrebnih za obavljanje planirane aktivnosti iz projekta/programa novoosnovanog preduzeća;
2)    Nabavku potrebne opreme, uređaja, transportnih sredstava, i poslovnog inventara i drugih stalnih sredstava potrebnih za implementaciju projekta/programa;
3)    Nabavku potrebnog materijala i sirovina i drugih materijalnih inputa potrebnih za normalno poslovanje novoosnovanog preduzeća;

k) Uslovi za korištenje sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa iz Lota IV su:

1)    Kvalitetan biznis plan/investicioni program u kojem je elaborirana tržišna, tehničko-tehnološka, ekonomsko-finansijska i društvena opravdanost implementacije projekta/programa novoosnovanog preduzeća. Biznis plan/investicioni program obavezno mora sadržavati slijedeće:
–    Projekciju broja novozaposlenih osoba na početku implementacije programa/projekta na kraju prve, druge i treće poslovne godine;
–    Projekciju bilansa uspjeha za prvu, drugu i treću poslovnu godinu
2)    Da je novoosnovano preduzeće registrovano u tekućoj godini, a da posluje najmanje 3 mjeseca prije objavljivanja Javnog poziva Fonda.
3)    Da je privredno društvo ostvarilo status privrednog društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u skladu sa čl. 23. stav 3. i članom 21. Zakona prije objavljivanja Javnog poziva Fonda ali bez poticaja od strane Fonda.
4)    Da novoosnovano preduzeće ispunjava sve tehničko-tehnološke,  kadrovske i druge zakonski potrebne uslove za obavljanje djelatnosti planirane u okviru programa/projekta novoosnovanog preduzeća.

l)Maximalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu/projektu u okviru ovog Lota je 50.000,00 KM.

m) Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz Lota V mogu se odnositi na sljedeće potrebe i aktivnosti čija je svrha održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje.

1)    Nabavka ili reparacija potrebnih sredstava rada, specijalnih pomagala i opreme;
2)    Dodatno radno osposobljavanje, dokvalifikacija i prekvalifikacija shodno potrebama rada;
3)    Poboljšanje uvjeta rada, adaptacija radnog prostora i njihovo prilagođavanje potrebama osoba sa invaliditetom;
4)    Nabavka materijala i sirovina.

n) Uslovi  za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz ove oblasti su:

1)    da korisnik sredstava u momentu objavljivanja Javnog poziva ne ostvaruje poticaj po nekom drugom osnovu;
2)    da korisnik sredstava nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
3)    da korisnik sredstava dokaže da egzistira i djeluje uspješno najmanje 12 mjeseci, te da ima potrebne uslove, tehničke i druge mogućnosti za implementaciju programa/projekta održivosti zaposlenosti osobe sa invaliditetom;

o) Maximalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu/projektu u okviru ovog Lota je 2.000,00 KM.

(2) Postojeća privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom mogu sudjelovati samo sa po jednim programom/projektom za raspodjelu sredstava iz Lota I, Lot II i  Lot III.
(3) Novoosnovana privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom mogu sudjelovati samo sa po jednim programom/projektom za raspodjelu sredstava iz Lota IV.
(4) Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju mogu sudjelovati samo sa jednim programom/projektom u raspodjeli sredstava iz Lota III.
(5) Osobe sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu sudjelovati u raspodjeli samo sa jednim projektom iz Lot V.
(6) Kriteriji i mjerila za vrednovanje podnesenih programa/projekata, kao i procedura za raspodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu su utvrđeni Pravilnikom o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom,  koji je dostupan na web stranici Fonda: www.fprzoi.ba.
(7) Ukupni troškovi osoblja programa/projekta (menadžera,koordinatora,asistenta i sl.) i administrativni troškovi  ne mogu prelaziti iznos 5% od ukupno dodijeljenih sredstava.
(8) Iz raspodjele sredstava po ovom javnom pozivu bit će isključena privredna društva i ustanove koji nisu podnijele Fondu odgovarajući izvještaj o implementaciji programa/projekata, podržanih po predhodnim javnim pozivima  iz 2012. I 2013.  godine i opravdale namjenski utrošak dobijenih sredstava, ako je vrijeme za implementaciju isteklo, odnosno ukoliko nisu podnijeli privremeni izvještaj za programe/projekte čija je implementacija u toku.
(9) Iz raspodjele sredstava bit će isključena privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ustanove koja su smanjila broj zaposlenih osoba sa invaliditetom prije ostvarivanja prvog poticaja dodijeljenog od strane Fonda.

III UPUSTVA ZA APLICIRANJE

(1) Aplikacioni obrazac za podnošenje programa/projekta treba da sadrži sljedeće podatke i projekcije:

a)    naziv subjekta sa osnovnim podacima;
b)    imena osoba odgovornih za realizaciju programa/projekata;
c)    broj transakcijskog računa ( poseban podračun za sredstva dodjeljena ovim putem);
d)    do sada realizovani programi/projekti;
e)    naziv programa/projekta;
f)    oblast na koju se program/projekat odnosi,
g)   opis programa/projekta sa ciljevima;
h)    lista korisničke grupe programa/projekta sa osnovnim podacima o svakom korisniku pojedinačno i dokazom o  invalidnosti;
i)    indikatori  učinka;
j)   iznos sredstava koji se traži, sa detaljnom specifikacijom ulaganja i troškova (specifikacija se podnosi u slobodnoj formi),
k)    Vremenski okvir za realizaciju programa/projekta.

(2) Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac potrebno je priložiti:

a)    Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta;
b)    Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika);
c)    Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj);
d)   Ovjerenu kopiju bilansa stanja i uspjeha te izvještaj o novčanim tokovima ili druge ekvivalentne izvještaje (sve za 2012 godinu.) izuzev za novoosnovana privredna društva i samostalne poduzetnike;
e)    Dokaz o realizaciji predhodnih programa/projekata (ako ih je bilo);
f)    Biznis plan (za novoosnovana privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom);
g)  Ovjerena kopija potvrde odgovorajućih organa/institucije o ispunjavanju uslova iz člana 28. stav. 2. tačke b), c) i d) Pravilnika o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji osposobljavanju  i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (za novoosnovana privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom);
h)    Spisak (original) uposlenih koji su prijavljeni kod podnosioca zahtjeva (PU FBiH) – ne starije od 15 dana;
i)    Original uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama nadležnih organa – poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje ili Uvjerenje da subjekt nije registrovan kao obveznik indirektnih poreza – ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
j)    Original uvjerenje o izmirenim/neizmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstvo, PIO/MIO i osiguranje od nezaposlenosti (za svaki doprinos posebno).  Podnosilac zahtjeva može priložiti i jedno Uvjerenje od PU FBiH u kojem je navedeno na šta se isto odnosi ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
k)    Ovjerenu i potpisanu izjavu da podnosilac zahtjeva nije u postupku stečaja i/ili likvidacije;
l)    Potvrdu poslovne banke da podnosilac zahtjeva nema blokiran transakcijski račun (potvrda o solventnosti) – ne starije od 7 dana;
m)    Ovjerene kopija Nalaza, ocjene i mišljenja, odnosno rješenje  nadležnog organa kojim se dokazuje invalidnost za osobe sa invaliditetom koje su korisnici programa/projekta (za zaposlene, za osobe sa kojima se zaključuje ugovor o radu);
n)    Uz programe/projekte iz Lot II i Lot IV, popunjen aplikacioni obrazac zahtjeva za dodjelu novčanog stimulansa za svaku osobu sa invaliditetom sa kojom se planira zaključiti ugovor o radu;
o)    Uz programe/projekte iz Lot III, ovjerenu izjavu organizacije osoba sa invaliditetom o partnerskom odnosu u izradi i implementaciji programa/projekta;
p)    Za samostalne poduzetnike koji plaćaju porez na dohodak na osnovu poslovnih knjiga Obrazac SPR 1053 za 2012. godinu, a za samostalne poduzetnike koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu potvrdu Porezne uprave da je odobreno paušalno plaćanje (Lot V).

IV OSTALE POTREBNE INFORMACIJE

(1) Nakon provedene procedure vrednovanja programa/projekata, izabrani podnosioci zahtjeva će sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa  invaliditetom zaključiti Ugovor. Najkasnije u momentu zaključenja Ugovora korisnici sredstava iz Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 i Lot 5 dužni su dostaviti bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom kao jemstvo za uredno izvršenje Ugovora.
(2) Korisnici sredstava dužni su najkasnije u momentu zaključenja Ugovora sa Fondom dostaviti spisak osoba sa invaliditetom koji su korisnici programa/projekata profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom (Lot 3)
(3) Korisnici sredstava, kojima su dodijeljena sredstva po ovom javnom pozivu, dužni su dostaviti Fondu izvještaj o utrošku istih u roku od 30 dana od dana naznačenog za završetak implementacije programa, odnosno projekta, a najkasnije do 30.04.2014. godine.
(4) Korisnici sredstava iz stava 1. ove tačke koji ne podnesu izvještaj o utrošku sredstava, ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima i namjenama,  bit će isključeni iz raspodjele sredstava za narednu godinu.
(5) Korisnik sredstava, dužan je Fondu nadoknaditi štetu ako je:
a)    sredstva Fonda ostvario na osnovu neistinitih ili netačnih podataka ili na drugi protivpravni način;
b)    sredstva Fonda koristio suprotno namjeni zbog koje su mu odobrena.
(6) Korisnik sredstava Fonda dužan je Fondu vratiti sredstva stečena bez zakonske osnove.
(7) Korisnik sredstava  koji ne postupi  u skladu sa odredbama Zakona, bit će kažnjen za prekršaj  novčanom kaznom po članu 67. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
(8) Aplikacioni obrazac se može preuzeti:
a)    U prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ul. Vilsonovo šetalište br. 10,
b)    ili sa web stranice  Fonda – www.fprzoi.ba
(9) Podnosioci zahtjeva za Lot 1, Lot 2 i Lot 3 podnose aplikacioni obrazac ZPD.
(10) Podnosioci zahtjeva za Lot 4 podnose aplikacioni obrazac ZNPD.
(11) Podnosioci zahtjeva za Lot 5 podnose aplikacioni obrazac ZSOP.
(12) Popunjen aplikacioni obrazac sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku 30 dana, od dana objavljivanja javnog poziva zaključno sa 18.11.2013. godine, u zatvorenoj koverti lično ili putem  pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište br 10
71000 Sarajevo
BiH
sa naznakom „Javni poziv 2013. – finansiranje/sufinansiranje programa/projekata – NE OTVARATI“
(11) Javni poziv bit će objavljen u dnevnim listovima Dnevni avaz i Dnevni list kao i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba
(12) Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
(13) Dodatne informacije vezano za ovaj javni poziv možete dobiti:

a)    u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
b)    putem telefona + 387 33 717 740
c)    kontaktirajući nas putem e-maila: javni.poziv@fprzoi.com.ba

Datum objave: 17.10.2013. godine

Preuzmi tekst  javnog poziva( doc.)