U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH, a na osnovu Odluke Upravnog odbora o dodjeli novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini br. 01-02-2-2468/13 a u skladu sa Zakonom  o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. Novine FBiH“ broj 9/10) i Pravilnikom o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama  i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom br. 01-02-2-2444/13 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje drugi:

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanog stimulansa u 2013. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

(1) Predmet ovog Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditeom (u daljnjem tekstu: Fond) u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH.   

(2) Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi sa invaliditetom u 2013. godini je 7.000,00 KM, a najviši mogući iznos koji se može dodjeliti po jednoj osobi je 15.750,00 KM.  

II PRAVO SUDJELOVANJA

 

(1) Pravo sudjelovanja za dodjelu novčanog stimulansa po ovom javnom pozivu pripada svim registrovanim subjektima u FBiH koji kao poslodavci prihvate da zaposle jednu ili više osoba sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više ili osobu/e sa umjerenom ili lakom mentalnom retardacijom na period od najmanje 12 mjeseci, a koje su nezaposlene najmanje 30 dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanog stimulansa.

(2) Pravo sudjelovanja imaju i same osobe sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više kao i osobe sa umjerenom ili lakom mentalnom retardacijom koje se samozapošljavaju kroz određeni oblik obavljanja samostalne djelatnosti koji su registrovale u 2013. godini, a predhodno su bile nezaposlene najmanje 30 dana.

(3) Iz prava sudjelovanja za dodjelu novčanog stimulansa po ovom javnom pozivu bit će isključena privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice.

(4) Pravo sudjelovanja nemaju takođe subjekti koji su prema odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom dužni u Fond uplatiti poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba sa invaliditetom a to nisu učinili.

 

III NAMJENE KORIŠTENJA SREDSTAVA

 

Sredstva dodjeljena po ovom javnom pozivu mogu se koristiti  za finansiranje/sufinansiranje sljedećih potreba i aktivnosti, koje su, shodno namjeni, svrstane u 3 grupe:

a) prilagodbu radnog mjesta i uvjeta rada potrebama osobe sa invaliditetom, što podrazumjeva adaptaciju prostora, nabavku specijalnih pomagala i opreme, sredstava za rad, sirovina i repromaterijala;
b) Pokrivanje troškova pripreme i uvođenje lica sa invaliditetom u poslove i radne zadatke – dodatno radno osposobljavanje, rehabilitacija  i integracija u radnu sredinu;
c) Sredstva naknade razlike zbog smanjenog radnog učinka odnosno  za sufinansiranje plate novozaposlene osobe

 

IV NAČIN APLICIRANJA ZA DODJELU SREDSTAVA NOVČANOG STIMULANSA

 

(1) Pravno i drugo lice koje zapošljava osobu sa invaliditetom (poslodavac) i osoba sa invaliditetom koja se samozapošljava kroz obavljanje samostalne djelatnosti, podnose zahtjev Fondu za dodjelu novčanog stimulansa na odgovarajućem aplikacionom obrascu.
(2) Poslodavci mogu podnijeti zahtjev za jednu ili više osoba i u tom slučaju popunjavaju aplikacioni obrazac za svaku osobu odvojeno.
(3) Zahtjev za dodjelu novčanog stimulansa za jednu novozaposlenu osobu sa invaliditetom može se odnositi na jednu, dvije ili sve tri namjene (tj. grupe potreba i aktivnosti) utroška sredstava iz tačke III   Javnog poziva.

(4) Popunjen aplikacioni obrazac za dodjelu novčanog stimulansa treba obavezno da sadrži sljedeće informacije i projekcije:
a)    Ime i prezime osobe koja se zapošljava/samozapošljava;
b)    Stepen i vrsta invaliditeta;
c)    Stepen i vrsta stručne spreme;
d)    Godine starosti;
e)    Opis poslova i radnih zadataka koje će obavljati osoba sa invaliditetom;
f)     Detaljan prikaz potrebnih adaptacija uvjeta rada i nabavke specijalnih pomagala, sredstava za rad  i opreme;
g)   Potrebe poduzimanja određenih mjera za uvođenje u poslove i radne zadatke i za dodatno radno osposobljavanje, kao i za obezbjeđivanje sredstava sufinansiranja plaće novozaposlene osobe sa invaliditetom kao naknade za pokrivanje razlike zbog smanjenog učinka;
h)   Obrazloženje opravdanosti i ekonomske održivosti zapošljavanja, odnosno samozapošljavanja;
i)    Iznos sredstava koji se traži, sa detaljnom specifikacijom ulaganja i troškova.
(5) Uz popunjen aplikacioni obrazac iz predhodnog stava ove tačke, podnosilac zahtjeva obavezan je priložiti odgovarajuće dokaze koji se odnose na status osobe sa invaliditetom koja se zapošljava/samozapošljava:
a) dokaz o invaliditetu, tj. ovjerenu kopiju rješenja ili nalaza i mišljenja nadležnog organa kojim se utvrđuje stepen i vrsta invaliditeta,
b) dokaz da je osoba bila nezaposlena najmanje 30 dana prije podnošenja zahtjeva, odnosno prije registrovanja određenog oblika samostalne djelatnosti – potvrda nadležne službe zapošljavanja, Porezne uprave FBiH ili službe PIO.
c) potpisana i ovjerena izjava od strane poslodavca da zapošljavanje/samozapošljavanje nije finansijski podržano u okviru programa zapošljavanja Federalnog Zavoda zapošljavanja ili kantonalne službe zapošljavanja, niti od strane drugog donatora.
(6) Pored toga poslodavci su dužni priložiti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
a) Rješenje o registraciji subjekta;
b) Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika)
c) Bilans stanja i uspjeha  ili druge ekvivalentne izvještaje (sve za 2012. godinu). Za samostalne poduzetnike Obrazac SPR 1053 za 2012. godinu
d) Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama – od Poreske uprave FBiH i Uprave za indirektno oporezivanje ili Uvjerenje da subjekt nije registrovan kao obveznik indirektnih poreza – ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
e) Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstvo, PIO i osiguranje od nezaposlenosti (za svaki doprinos posebno). Podnosilac zahtjeva može priložiti i jedno Uvjerenje od Poreske uprave FBiH u kojem je navedeno na šta se isto odnosi – ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
f) Potvrdu poslovne banke da podnosilac zahtjeva  nema blokiran transakcijski račun (potvrda o solventnosti) – ne stariju od 7 dana
g) U slobodnoj formi sačinjen mjesečni pregled neisplaćenih plata – zaključno sa 08. mjesecom 2013 godine ili potpisana izjava od strane poslodavca da podnosilac zahtjeva nema neisplaćenih plata
h) Dokaz o uplaćenim posebnim doprinosima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (kopije virmanskih naloga).

(7) Osoba sa invaliditetom koja se samozapošljava obavezna je uz zahtjev priložiti original ili ovjerene kopije:
a) Rješenja o registraciji određenog oblika samostalne djelatnosti, uključujući i poljoprivredu kao jedino ili glavno zanimanje;
b) Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem;
c) Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika)

(8) Fond zadržava pravo da preko ovlaštenih osoba, zaposlenika Fonda,  provjeri  navedene činjenice  kod podnosioca zahtjeva.

 

V VREDNOVANJE ZAHTJEVA I RASPODJELA SREDSTAVA

 

(1) Vrednovanje zahtjeva i utvrđivanje prijedloga liste prioriteta za dodjelu novčanog stimulansa za zapošljavanje ii samozapošljavanje osoba sa invaliditetom vrši stručna komisija koju imenuje direktor Fonda.
(2) Prednost prilikom izbora će imati poslodavci koji će po ovom Javnom pozivu zaposliti osobu sa invaliditetom na neodređeno vrijeme, odnosno na period veći od 12 mjeseci, poslodavci koji će zaposliti teže zapošljivu osobu obzirom na stepen i vrstu invaliditeta, te poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom pod općim uslovima u smislu odredbi Zakona, pod uslovom da se utvrdi ekonomska održivost zapošljavanja odnosno samozapošljavanja i da  ispunjavaju i ostale kriterije javnog poziva.
(3) Visina novčanog stimulansa po svakom zahtjevu utvrđuje se tako što se za svaku osobu koja se zapošljava odnosno samozapošljava, osnovni iznos novčanog stimulansa utvrđen Odlukom o raspisivanju Javnog poziva (7.000,00 KM), uvećava prema slijedećim kriterijima I mjerilima za određeni iznos:
a)    Za osobu sa stepenom invaliditeta od 70% – za 10%
b)    Za osobu sa stepenom invaliditeta od 80% – za 20%
c)    Za osobu sa stepenom invaliditeta od 90% – za 30%;
d)    Za osobu sa stepenom invaliditeta od 100% – za 40%;
e)    Za osobe koje ostvaruju pravo na pomoć I njegu od strane druge osobe – za 10%
f)    Za poslodavce koji po javnom pozivu zapošljavaju osobu sa invaliditetom na neodređeno vrijeme, iznos novčanog stimulansa se uvećava za 50% u odnosu na iznos koji bi ostvarili da tu istu osobu zapošljavaju na određeno vrijeme.
(4) Konačnu odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu novčanog stimulansa po ovom Javnom pozivu donijet će Upravni odbor Fonda u roku od najviše 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.
(5) Sredstva se isključivo pravdaju kroz plaćanje troškova trećim licima i plaćanje nabavki od trećih lica te plaćanje po osnovu troškova rada. Za sve navedeno korisnik sredstava mora imati validnu knjigovodstvenu dokumentaciju.

 

VI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST

 

(1) Međusobni odnosi Fonda, kao davaoca sredstava  i svakog subjekta kojemu  su dodjeljena sredstva novčanog stimulansa, u pogledu iznosa, namjenskog korištenja sredstava, načina kontrole, oblika  jemstva i sl. utvrdit će se ugovorom.
(2) Poslije zaključenja Ugovora sa Fondom poslodavac je dužan u roku od najviše 15 dana zaključiti Ugovor o radu sa osobom/osobama  sa invaliditetom i isti u roku 7 dana zajedno sa kopijom Prijave radnika kod PU FBiH dostaviti Fondu.
(3) Nakon dostave dokumentacije iz stava 2. ove tačke Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom će izvršiti isplatu odobrenog iznosa  poslodavcu.
(4) Ukoliko poslodavac u propisanom roku ne dostavi dokumentaciju iz stava 2. ove tačke prethodno zaključeni Ugovor sa Fondom će se smatrati automatski raskinut.
(5) Nakon zaključenja Ugovora sa Fondom osoba sa invaliditetom koja se samozapošljava je dužna u roku od 5 dana dostaviti Fondu broj transakcijskog računa – karton deponovanih potpisa i ugovor sa bankom, kao i prijavu kod PU FBiH ukoliko ranije nije dostavljeno.
(6) Nakon dostave navedene dokumentacije iz predhodnog stava, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom će izvršiti isplatu odobrenog iznosa osobi sa invaliditetom u roku 7 dana.
(7) Ukoliko osoba sa invaliditetom u propisanom roku ne dostavi svu traženu dokumentaciju prethodno zaključeni Ugovor sa Fondom će se smatrati automatski raskinut.

 

VII OBEZBJEĐIVANJE NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA

 

(1) Subjekti kojima je odobren i dodjeljen novčani stimulans, dužni su podnijeti izvještaj Fondu o namjenskom utrošku sredstava u roku od 30 dana, nakon isteka 12 mjeseci od dana uplate istih.
(2) Izvještaj iz stava 1. ove tačke podnosi se na propisanom obrascu, uz obavezu korisnika sredstava da uz popunjen izvještaj dostavi i odgovarajuće dokaze kojima pravda namjenski utrošak sredstava, kao što su računi za izvršene nabavke i usluge i virmanski nalozi za plaćanje istih, virmanski nalozi za isplatu plate i bankovni izvještaji, s tim da su svi ovi dokazi vremenski vezani za primjenu ugovora zaključenim sa Fondom.
(3) Posebnim uputstvom za pravdanje namjenskog utroška sredstava novčanog stimulansa korisnicima će se dati potrebna pojašnjenja vezana za podnošenje izvještaja i dostavu potrebnih dokaza iz predhodnog stava.
(4) Obrazac za podnošenje izvještaja iz stava 1. ovog člana i uputstvo za pravdanje namjenskog utroška sredstava novčanog stimulansa moraju biti dostupni na web stranici Fonda, a mogu se i neposredno dobiti u poslovnim prostorijama Fonda.
(5) Fond zadržava pravo da zatraži dodatne informacije i da ovlaštena stručna osoba iz Fonda ostvari neposrednu kontrolu  poslodavca, odnosno korisnika novčanog stimulansa, prije i poslije dodjele sredstava,  kako bi se izvršio  neposredan uvid u ispunjavanje uslova, odnosno  u izvršavanje obaveza utvrđenih ugovorom od dodjeli sredstava novčanog stimulansa.

 

VIII DODATNE INFORMACIJE

 

(1) Obrazac zahtjeva se može preuzeti:

a)    u  prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ul. Vilsonovo šetalište br. 10 ili
b)    sa web stranice  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba

(2) Poslodavci popunjavaju i dostavljaju obrazac Zahtjeva ZP  a lica sa invaliditetom koja se samozapošljavaju popunjavaju i dostavljaju obrazac Zahtjeva ZOSI.

(3) Popunjen  obrazac zahtjeva  sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište br 10
71000 Sarajevo
BiH
sa naznakom „Javni poziv 2013. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“

(4) Dodatne informacije vezano za ovaj javni poziv možete dobiti:

1.    u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
2.    putem telefona + 387 33 717 740
3.    kontaktirajući nas putem e mail-a: javni.poziv@fprzoi.com.ba
(5) Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja zaključno sa 18.11.2013. godine, a biće objavljen u dnevnim listovima Dnevni Avaz i Dnevni list kao i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje  osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba
(6) Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
(7) Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dostavu dodatne dokumentacije ili dodatna objašnjenja.

Datum objave: 17.10.2013. godine.

Preuzmi pdf verziju poziva