Projekt podrške mreži socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP) je dizajniran da pruži podršku vlastima u BiH u izgradnji kapaciteta za implementaciju reforme programa naknada zasnovanih na pravima. Konkretno, SSNESP će, putem civilnih invalidskih naknada kao ulazne tačke za širenje podrške, pružiti tehničku pomoć, sistemske investicije i izgradnju kapaciteta za jačanje efikasnosti i efektivnosti administracije socijalnih naknada u BiH.

 

Projekt SSNESP je finansiran od strane Svjetske banke. Ukupna vrijednost projekta je ekvivalent 15 milijona US$ , koji su raspoređeni u odnosu: Federacija BiH 60% (9 milijona US$), RS 40% (6 milijona US$). Sredstva su osigurana putem IDA kredita, a projekt bi trebao biti okončan do 31. oktobra 2014. godine. Također, potrebno je posebno naglasiti značajno sudjelovanje Federalnog zavoda za zapošljavanje, koji u okviru komponente 3 sudjeluje sa 4,8 milijona US$. U Federaciji BiH za provedbu projekta zadužena je Jedinica za implementaciju projekta PIU SESER, koja djeluje u sklopu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 

Projekt se sastoji od 4 komponente:

 

Komponenta 1: Jačanje dizajna mreže sigurnosti (procesi podobnosti)

 

Ima za cilj povećati transparentnost i efektivnost dopiranja gotovinskih transfera, koji nisu zasnovani na osiguranju, – do siromašnih, osoba sa invaliditetom i ugroženih putem uvođenja mehanizma za bolje ciljanje. U smislu tačnosti ciljanja, naknade su generalno regresivne, obzirom da oni iz najsiromašnije petine primaju samo 18% od ukupnih gotovinskih transfera za socijalnu zaštitu koja nije zasnovana na osiguranju u BiH – što je manji udio od njihovog udjela u ukupnom stanovništvu BiH. Nasuprot tome, veći udio (preko 23%) tih naknada ide najbogatijoj petini. Trenutačno se radi na izradi formule za bolje ciljanje, kao i prijedlogu imovinskog cenzusa koji će biti testiran, te će na osnovu rezultata rada u ovoj komponenti biti predložena nova zakonska rješenja koja će definirati ovu oblast.

 

Komponenta 2: Jačanje administracije i nadzor nad naknadama

 

Ova komponenta ima za cilj povećanje transparentnosti i efikasnosti administracije naknada putem razvoja i unaprjeđenja funkcionalnih registara, izgradnje kapaciteta, nadzora i kontrola, te monitoringa naknada. U sklopu ove komponente do sada je urađena adaptacija 35 centara za socijalni rad u Federaciji BiH, te su na taj način osigurani bolji i kvalitetniji uslovi rada zaposlenika. Također, planirano je opremanje svih centara za socijalni rad računarskom opremom, koja će biti umrežena i svi podaci će biti spremljeni na server koji se nalazi u FMRSP. U okviru ove komponente priprema se i Jedinstveni registar podataka gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji BiH.

 

Komponenta 3: Posredovanje i podrška zapošljavanju

 

Pruža podršku za usluge posredovanja u zapošljavanju, – za one koji aktivno traže posao, a prestaje im pravo na primanje gotovinskih transfera, ili onima koji su ugroženi (npr. teško zapošljive osobe : starije od 40 godina, dugo nezaposlene, osobe sa invaliditetom, demobilizirani branitelji/borci, itd.) Do sada je tu uslugu primilo preko 5600 nezaposlenih osoba. Posredovano je pri zapošljavanju 2935 osoba kod različitih poslodavaca, od čega je njih 74% dvije godine nakon zaposlenja i dalje bilo zaposleno. 1214 osoba je pokrenulo samostalno preduzeće, od čega njih 76% i dalje radi, a za 1465 osoba je plaćen neki vid obuke, zahvaljujući čemu se njih 25%  zaposlilo.

 

Komponenta 4: Komunikacijska strategija

 

Ima za cilj poboljšati  transparentnost usluga i razumijevanje javnosti o potrebi boljeg ciljanja gotovinskih naknada i neophodnosti reformi u socijalnom sektoru u cjelini. Cilj ove komponente je pružanje podrške za transparentnost, podizanje svijesti javnosti i izradu vladinih strategija komunikacije u cilju boljeg razumijevanja potrebe za boljim ciljanjem naknada i drugim reformama mreže socijalne sigurnosti.

                                                                                                                                                                                                                                                                          (Izvor: Fmrsp)