IMG_1976_320x240U ponedjeljak, 17.11.2014. godine sa početkom u 13h sati održana je 3.redovna sjednica Upravnog odbora Fonda, kojoj su prisustvovali svi članovi.

Usvojen je slijedeći dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Upravnog odbora Fonda;

2. Upoznavanje sa pismom premijera Vlade FBiH u vezi sa Rješavanjem pitanja imenovanja direktora Fonda i u vezi sa istim donešenje slijedećih odluka:

–          Prijedlog Odluke o izmjeni  Statuta Fonda ;

–          Odluka o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Fonda („Službene novine FBiH“ broj: 02/12);

–          Odluka o imenovanju vršioca dužnosti (v.d.) direktora Fonda ;

3. Tekuća pitanja

Uz određene sugestije za korekcije  Zapisnika, isti  je jednoglasno usvojen.

Nakon upoznavanja sa 2. tačkom dnevnog reda  sjednice, jednoglasno su donesene prve 2 odluke, dok je zaključeno, da se treća Odluka o imenovanju v.d. direktora Fonda  prolongira, dok Upravni odbor ne dobije predhodnu saglasnost Vlade FBiH na Prijedlog Odluke o Izmjeni Statuta Fonda i da će Komisija za izbor vršioca dužnosti v.d.direktora Fonda  izvršiti razgovor sa kandidatima iz reda stručnih zaposlenika Fonda, koji ispunjavaju formalno- pravne uslove.

Sjednica je potom prekinuta u 13.25h, uz obrazloženje predsjednika Odbora da će ista biti nastavljena nakon dobijanja saglasnosti Vlade FBiH na Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidietom.

Dana, 24.11.2014. godine sa početkom u 13h ista je nastavljena po tačci dnevnog reda Odluke o imenovanju v.d.direktora Fonda.

Nakon što je predsjednik Komisije za imenovanje v.d. direktora iz reda stručnih zaposlenika Fonda Izudin Tanović članove Upravnog  odbora upoznao sa radom Komisije, jednoglasno je odlučeno da se za v.d. direktora Fonda iz reda stučnih zaposlenika  Fonda imenuje Vinko Jerinić.

On se obratio prisutnima, zahvalio im na ukazanom povjerenju i kazao da će svoj rad obavljati odgovorno i savjesno.

Sjednica je završena u 14.10h.