Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) učestvovao je u radu Okruglog stola na temu „Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ koji je održan u srijedu, 22. marta u Sarajevu. Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), u sklopu projekta „Program održivosti civilnog društva (CSSP)“ u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe, a u saradnji sa akademskom zajednicom, Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH i Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS je pripremila „Analizu potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ koja je prezentovana na Okruglom stolu.
Pored informacija o navedenoj analizi, prisutni su dobili informacije o aktivnostima Fonda, aktualnim javnim pozivima, pravima i obavezama iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.