Na inicijativu predstavnika World Vision-a (WV) i Centra za uklanjanje mina BiH (BHMAC), u okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ finansiranog od Evropske unije upriličen je sastanak sa predstvanicima organizacija koje pružaju podršku žrtvama mina u BiH.

Na sastanku se razgovaralo o nacrtu Akcijskog plana za pomoć žrtvama mina koji bi predstavljao daljnju artikulaciju Strateškog cilja br. 5 Strategije PMD 2018-2025 za vremenski period do 2020. godine, kada je predviđena prva revizija Strategije PMD.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je član Koordinacionog tijela BiH za pomoć žrtvama mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata za koje je Vijeće ministara BiH je 23. maja 2018. godine donijelo Odluku o osnivanju.Na sastanku predstavnici Fonda su dali doprinos i sugestije u izradi Akcijskog plana za pomoć žrtvama mina. Također, prezentirane su mogućnosti zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda za ovu populaciju u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

U BiH je evidentirano ukupno  8.419  osoba  (7.168 muškaraca, 488 žena i 763 djece u trenutku stradanja) koje su izgubile život ili su povrijeđene u nesrećama izazvanim minama/ESZR u  periodu  između  1992.  do  jula 2019. godine.Od ukupnog broja žrtava, 6.103 su preživjeli, dakle osobe koje su preživjele minski/ESZR incident. Broj žrtava u BiH ne uključuje broj članova porodica preživjelih i smrtno stradalih od mina, kao ni broj osoba koje žive u zajednicama ugroženim  minama.