Br.: 01-05-5-2200/16

Sarajevo, 07.04.2016.

Na osnovu članova 13. i 38. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br. 28/11), člana VIII Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br. 48/10), a u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br. 9/10), Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 29. sjednici održanoj 07.04.2016. godine donio je

 ODLUKU

I

Svim pravnim subjektima – korisnicima sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa obrtom kao registrovanim oblikom organizovanja koji imaju tri ili više uposlenih osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom, kod kojih osnivači obrta izvrše registraciju novog oblika organizovanja, odnosno društva ograničene odgovornosti (d.o.o.) u cilju unapređenja poslovanja, te se pritom obvežu na preuzimanje svih prava i obaveza obrta prema Fondu ili osobama sa invaliditetom, ta prava i obaveze će biti priznate kod Fonda.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                                                                                                                                Almas Kulović

Dostaviti:

  • Direktoru Fonda
  • Sektorima Fonda
  • a/a