U cilju finansiranja, odnosno sufinansiranja programa i projekata profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i dodjele novčanog stimulansa poslodavcima, koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i samostalnim poduzetnicima- osobama sa invaliditetom, Fond je danas, u svrhu ostvarivanja finansijske podrške u 2014. godini, objavio dva Javna poziva.

Pravo učešća na  Javni poziv dodjele novčanog stimulansa, finansiranim sa 1.300.000 konvertibilnih maraka, imaju svi registrovani subjekti u FBiH, koji kao poslodavci prihvate da zaposle jednu ili više osoba sa invaliditetom.

Otvoren je za sljedeće kategorije aplikanata:

za poslodavce u FBiH, koji žele zaposliti jednu ili više nezaposlenih osoba sa invaliditetom, čiji stepen invaliditeta iznosi 60% i više, ili osobu/e sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom;

poslodavce koji žele zaposliti osobu sa invaliditetom, koja je zaposlena kod istog poslodavaca na osnovu Ugovora o radu na određeno vrijeme nakon isteka tog Ugovora, a pod uslovom da se zaključi novi Ugovor o radu, na neodređeno vrijeme;

i nezaposlene osobe sa invaliditetom, čiji stepen invaliditeta iznosi 60% i više, a  koje se samozapošljavaju kroz pokretanje određenog oblika samostalne djelatnosti, koje su registrovale u 2014. godini, a predhodno bile nezaposlene najmanje 30 dana.

1.200.000 konvertibilnih maraka,  bit će rapoređeno u 5 lotova, prema  oblasti, na koju se programi i projekti odnose, i to za:

finansiranje/sufinansiranje programa/projekata za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom;

za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata za razvoj postojećih privrednih društava za zapošljavanje  osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, što podrazumijeva i novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

finansiranje/sufinansiranje programa/projekata profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom;

finansiranje /sufinansiranje programa/projekata novoosnovanih privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica ;

i finansiranje/sufinansiranje programa/projekata održivosti nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom, koje obavljaju samostalnu djelatnost, kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom, koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji.

Rok za podnošenje prijava za sredstva novčanog stimulansa počinje danom objave Javnog poziva, i traje do zaključno 07.05.2014. godine, a za aplikacije programa i projekata današnjim danom, – za lotove I, II, III i V, zaključno sa 07.05.2014. godine, a otvoren je 45 dana od dana objavljivanja, – zaključno sa 22.05.2014. godine, za LOT IV.

Prijave, uz aplikacione obrasce i ostalu potrebnu dokumentaciju, dostavljaju se isključivo lično  ili poštom na adresu Fonda.

Integralne tekstove Javnih poziva, uz prijavne obrasce  možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Pozivaju se zainteresovani, da se za sve dodatne informacije  obrate putem telefona: 033/ 717 740; e- maila: javni.poziv@fprzoi.com.ba ili se direktno informišu u sjedištu Fonda.