Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obavještava sve korisnike sredstava Fonda da poslove nadzora nad utroškom sredstava Fonda kod korisnika mogu vršiti isključivo lica opunomoćena od direktora Fonda za vršenje navedenih poslova. Prilikom provođenja nadzora, ovlašteno lice koje vrši poslove nadzora ispred Fonda dužno je na lični zahtjev korisniku dati na uvid punomoć potpisanu od strane direktora Fonda i ovjerenu pečatom Fonda. Fond poziva korisnike sredstava da sarađuju sa ovlaštenim predstavnicima Fonda prilikom vršenja nadzora, što je njihova zakonska obaveza. Također, pozivamo korisnike sredstava Fonda da Fond obavijeste o eventualnim nepravilnostima ili pokušajima neovlaštenog vršenja nadzora lica koja ne posjeduju validnu punomoć, odnosno lica koja korisniku na njegov zahtjev ne prilože punomoć o vršenju nadzora. Pozivamo korisnike sredstava da licima koja ne posjeduju validnu punomoć uskrate bilo kakvu vrstu saradnje i da im ne pružaju nikakve informacije o utrošku sredstava Fonda.