Ovim putem Vas informišemo da je Upravni odbor Fonda na 15.sjednici, održanoj 17.06.2015. godine propisao Uputstvo i Obrazac za vođenje evidencija o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom(Obrazac EP).

Obrazac se propisuje radi uspostave i vođenja evidencija o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom, kako bi Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom poslužile kao osnova podataka koji će se koristiti za provođenje politike razvoja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja ove grupacije građana u FBiH, kao i u cilju praćenja ispunjavanja obaveza iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom od strane poslodavaca u FBiH.

Obrazac EP se sastoji iz tri dijela i to:

Osnovni podaci o poslodavcu (Obrazac EP-1) – popunjava se i dostavlja samo prilkom prve dostave podataka, a ako dođe do izmjene podataka ažurira se od strane poslodavca;
Podaci o platama i iznosu posebnog doprinosa (Obrazac EP-2) – popunjava se i dostavlja za svaku poslovnu godinu;
Podaci o zaposlenim osobama sa invaliditetom (Obrazac EP-3) – popunjava se i dostavlja samo prilkom prve dostave podataka, a ako dođe do izmjene ažurira se od strane poslodavca.

Napominjemo da su sva preduzeća, ustanove, državni organi i druga pravna lica registrovana prema propisimu u BiH, koji su kao poslodavci dužni da na ukupan broj zaposlenih zapošljavaju određeni broj osoba sa invaliditetom, obavezni voditi evidenciju i redovno popunjavaju ovaj Obrazac unošenjem traženih podataka.

Popunjen Obrazac se dostavlja isključivo elektronskim putem preko web aplikacije za evidenciju o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom – ap. FOND. Uputstvo za popunjavanje Obrasca EP je navedeno u prilogu 2 ovog akta.

Pristup web aplikaciji se vrši preko internet pretraživača. Aplikacija ap.FOND se nalazi na adresi http://ap.fond.ba

Korisničko uputstvo za upotrebu web aplikacije se nalazi na početnoj stranici kao PDF dokument.

Preuzmi  Uputstvo za vođenje evidencije i Obrazac.