Obavještavaju se korisnici sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom da je na 21. sjednici Upravnog odbora Fonda održanoj dana 29.03.2023. godine, usvojen Pravilnik o ostvarivanju prava na isplatu novčanih nadoknada, broj: 01-02-2-3880/23 od 23.03.2023. godine.

Korisnici sredstava Fonda, pozivaju se da se upoznaju sa navedenim Pravilnikom, te da naročitu pažnju obrate u članovima 6., 7., 8. i 9. u kojima se između ostalog kaže:

Korisnici su dužni da uz svaki Zahtjev za isplatu novčanih nadoknada dostave: “Izvode iz banke kao dokaz o uplaćenim porezima i doprinosima i neto plaćama za onaj broj zaposlenih za koji je poslodavac izvršio obračun i plaćanje. U slučaju da korisnik vrši zbirni prijenos neto plaća na poslovnu banku, dužan je za taj iznos dostaviti i spisak zaposlenih sa pojedinačim iznosima za isplatu a koji je prethodno dostavio banci”, a što znači da Fond neće priznavati virmanske naloge kao dokaz o izvršenim uplatama.