U skladu sa efikasnijom primjenom člana 50 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom(„Službene novine FBiH“, broj 9/10) i člana 9 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostavio je Agenciji za javne nabavke spisak privrednih društava koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom , kao i spisak samostalnih poduzetnika, koji su osobe sa invaliditetom.
Isti je objavljen na web stranici Agencije www.javnenabavke.gov.ba , u rubrici vijesti .
Obzirom da je Fond inicirao da se spiskovi objave i u informacionom sistemu“ E.nabavke“ , obavješteni smo da svi privredni subjekti koji žele učestvovati u postupcima javne nabavke za koje ugovorni organ objavi tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“moraju izvšiti registraciju u sistem, na način propisan članom 3.Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E- nabavke“.
Ukoliko ne izvrše proces registracije, privredni subjekti neće moći učestvovati u postupcima javne nabave za koje ugovorni organ objavi tendersku dokumentaciju u sistemu „ E-nabavke“.
Također se navodi, da privredni subjekti, nakon što izvrše proces registracije u sistem“E-nabavke“, za dodatne upute o korištenju sistema, npr.vršenje pretrage obavještenja, izmjene podataka, preuzimanje tenderske dokumentacije i sl.mogu koristiti Kratko uputstvo o načinu korištenja informacionog sistema „E-nabavke“, dostupno na web stranici www.ejn.gov.ba, link Vijesti.