Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnog mjesta broj: 01-34-1-1261/15 od 26.03.2015. godine Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom daje
O B A V I J E S T
Poništava se Javni oglas za popunu radnog mjesta 01. Samostalni stručni saradnik za softversku obradu materijala i podataka – jedan (1) izvršilac, objavljen dana 24.03.2015. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.fprzoi.ba i www.fond.ba .
Eventualno pristigle prijave sa pratećom dokumentacijom uz popratni akt Fonda biti će vraćene kandidatima Javnog oglasa.

V.D. DIREKTOR

Sarajevo, 27.03.2015. godine mr.sc. Vinko Jerinić