Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nastavlja svoje započete aktivnosti od prošle godine, tačnije, nastavak realizacije programa podrške i implementacije strategije za izjednačavanje prava osoba sa invaliditetom, kroz izradu akcionih  planova u pet novih kantona u FBiH.

Ministarstvo  je aktivnosti započelo sa prvim modulom u Mostaru, – za Hercegovačkoneretvansku županiju, a potom u Tuzli, za Tuzlansku županiju, gdje se na terenu zajedno sa mnogim organizacijama osoba sa invaliditetom nastoje izraditi akcioni planovi zajedno sa vlastima kantona, ili nekim nižim lokalnim nivoima vlasti.

Akcioni planovi za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti Federacije BiH, uključuju ljudska prava i sredstva za postizanje jednakih mogućnosti, uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne politike, popis potreba osoba sa invaliditetom i postojećih resursa zajednice, te izradu nacrta lokalnih planova akcije u oblasti invalidnosti, kao i monitoring.

Uz Federalno ministarstvo rada i socijalne politike glavni koordinator ovog projekta je Savez slijepih osoba Federacije BiH, na čelu sa predsjednikom Fikretom Zukom.

Sljedeći modul trebao bi se održati u Goraždu ( Bosansko-podrinjska županija), zatim u Zenici ( Zeničko-dobojska županija), te u Sarajevu ( Sarajevska županija), gdje će u  konačnici biti obuhvaćeno svih deset županija na području Federacije BiH uključenih u ovaj projekat.