U ime Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku Javnog poziva za dostavljanje ponuda u postupku nabavke usluga fizičke zaštite poslovnih prostorija.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnih BiH“ br. 39/14), te odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama.

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE