U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH, a na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01-02-2-793/13,  a u skladu sa Zakonom  o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ 9/10) i  Pravilnikom o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama  i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom br. 01-02-2-790/13 od 11.04.2013. godine Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU NOVČANOG  STIMULANSA U 2013. GODINI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditeom (u daljnjem tekstu, Fond) u ukupnom iznosu od 800.000 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH.
Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi sa invaliditetom u 2013. godini je 7.000,00 KM, a najviši moguči iznos koji se može dodjeliti po jednoj osobi je 15.750,00 KM.

II. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja za dodjelu novčanog stimulansa po ovom javnom pozivu pripada svim registrovanim subjektima u FBiH koji kao poslodavci prihvate da zaposle  jednu ili više osoba sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više na period od najmanje 12 mjeseci, a koje su nezaposlene najmanjue 30 dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanog stimulansa.
Pravo sudjelovanja imaju i same osobe sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, koje se samozapošljavaju  kroz određeni oblik obavljanja samostalne djelatnosti koji su registrovale u 2013. godini, a predhodno su bile nezaposlene najmanje 30 dana.

Pravo sudjelovanja po ovom javnom pozivu nemaju privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja planiraju zaposliti  jednu ili više osoba sa invaliditetom kroz implementaciju programa/projekata sa kojima apliciraju za sredstva Fonda po javnom pozivu za financiranje/sufinanciranje programa i projekata profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a koji se provodi istovremeno sa ovim javnim pozivom.
Iz prava sudjelovanja bit će također isključeni i  subjekti koji su prema odredbama Zakona  o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom dužni u  Fond uplatiti poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba sa invaliditetom a to nisu učinili.

III. NAMJENE KORIŠTENJA SREDSTAVA

Sredstva dodjeljena po ovom javnom pozivu mogu se koristiti  za financiranje/sufinanciranje sljedećih potreba i aktivnosti, koje su, shodno namjeni, svrstane u 3 grupe:
1. Prilagodbu radnog mjesta potrebama osobe sa invaliditetom i stvaranje uvjeta za rad, što podrazumjeva adaptaciju prostora, nabavku specijalnih pomagala i opreme, sredstava za rad, sirovina i repro materijala;
2. Pokrivanje troškova pripreme i uvođenje lica sa invaliditetom u poslove i radne zadatke – dodatno radno osposobljavanje, rehabilitacija  i integracija u radnu sredinu;
3. Sredstva naknade razlike zbog smanjenog radnog učinka odnosno  za sufinanciranje plaće novozaposlene osobe (neto plaća, doprinosi na plaću i iz plaće, porez na dohodak).

IV. NAČIN APLICIRANJA ZA DODJELU SREDSTAVA NOVČANOG STIMULANSA

Pravno i drugo lice koje zapošljava osobu sa invaliditetom (poslodavac) i osoba sa invaliditetom koja se samozapošljava kroz obavljanje samostalne djelatnosti,  podnose  zahtjev Fondu za dodjelu novčanog stimulansa na odgovarajućem aplikacionom obrascu.
Poslodavci mogu podnijeti zahtjev za jednu ili više osoba i u tom  slučaju popunjavaju aplikacioni obrazac za svaku osobu odvojeno.

Zahtjev za dodjelu novčanog stimulansa za jednu novozaposlenu osobu sa invaliditetom može se odnositi na jednu, dvije ili sve tri namjene (tj. grupe potreba i aktivnosti) utroška sredstava iz tačke III.  javnog poziva.

Uz popunjen aplikacioni obrazac iz predhodnog stava ove tačke, podnosilac zahtjeva obavezan je priložiti odgovarajuće dokaze koji se odnose na status osobe sa invaliditetom koja se zapošljava/samozapošljava:
1. dokaz o invaliditetu, tj. ovjerenu kopiju rješenja ili nalaza i mišljenja nadležnog organa kojim se utvrđuje stepen i vrsta invaliditeta,
2. dokaz da je osoba bila nezaposlena najmanje 30 dana prije podnošenja zahtjeva, odnosno prije registrovanja određenog oblika samostalne djelatnosti – potvrda nadležne službe zapošljavanja ili službe PIO;
3. potpisana i ovjerena izjava da zapošljavanje/samozapošljavanje nije financijski podržano u okviru programa zapošljavanja Federalnog Zavoda zapošljavanja ili kantonalne službe zapošljavanja, niti od strane drugog donatora.

Pored toga poslodavci su dužni priložiti ovjerene kopije sljedećih  dokumenata:
1. Kopiju rješenja o registraciji subjekta;
2. Kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika);
3. Kopiju bilansa stanja i uspjeha  ili druge ekvivalentne izvještaje (sve za 2012. godinu). Za samostalne poduzetnike Obrazac SPR 1053 za 2012. godinu;
4. Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama – od Poreske uprave FBiH i Uprave za indirektno oporezivanje ili Uvjerenje da subjekt nije registrovan kao obveznik indirektnih poreza – ne starije od 3 mjeseca;
5. Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstvo, PIO i osiguranje od nezaposlenosti (za svaki doprinos posebno). Podnosilac zahtjeva može priložiti i jedno Uvjerenje od Poreske uprave FBiH u kojem je navedeno na šta se isto odnosi – ne starije od 3 mjeseca;
6. Potvrdu poslovne banke da podnosilac zahtjeva  nema blokiran transakcijski račun (potvrda o solventnosti) – ne stariju od 7 dana;
7. U slobodnoj formi sačinjen mjesečni pregled neisplaćenih plaća – zaključno sa 03. mjesecom 2013. godine ili potpisana izjava da podnosilac zahtjeva nema neisplaćenih plaća;
8. Dokaz o uplaćenim posebnim doprinosima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (kopije virmanskih naloga).

Osoba sa invaliditetom koja se samozapošljava obavezna je uz zahtjev priložiti:
1. Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji određenog oblika samostalne djelatnosti, uključujući i poljoprivredu kao jedino ili  glavno zanimanje;
2. Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika);
Fond zadržava pravo da preko ovlaštenih osoba, zaposlenika Fonda,  provjeri  navedene činjenice  kod podnosioca zahtjeva.

V.  VREDNOVANJE ZAHTJEVA I RASPODJELA SREDSTAVA

Vrednovanje zahtjeva i utvrđivanje prijedloga liste prioriteta za dodjelu novčanog stimulansa za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom vrši stručna komisija koju imenuje direktor Fonda.

Prednost prilikom izbora će imati  poslodavci koji će po ovom javnom pozivu zaposliti osobu sa invaliditetom na neodređeno vrijeme,  odnosno na period veći od 12 mjeseci, poslodavci koji će zaposliti teže zapošljivu osobu obzirom na stepen i vrstu invaliditeta, te poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom pod općim uslovima u smislu odredbi Zakona, pod uslovom da se utvrdi ekonomska održivost zapošljavanja odnosno samozapošljavanja i da  ispunjavaju i ostale kriterije javnog poziva.
Visina novčanog stimulansa po svakom zahtjevu utvrđuje se tako što se za svaku osobu koja se zapošljava odnosno samozapošljava, osnovni iznos novčanog stimulansa utvrđen Odlukom Upravnog odbora za 2013. godinu (7.000,00 KM), uvećava prema slijedećim kriterijima i mjerilima za određeni iznos:

Za osobu sa stepenom invaliditeta od 70% – za 10%,
Za osobu sa stepenom invaliditeta od 80% – za 20%,
Za osobu sa stepenom invaliditeta od 90% – za 30%,
Za osobu sa stepenom invaliditeta od 100% – za 40%,
Za osobe sa stepenom invaliditeta od 100% koje ostvaruju pravo na pomoć i njegu od strane druge osobe – za 50%.
Za poslodavce koji po javnom pozivu zapošljavaju osobu sa invaliditetom na neodređeno vrijeme, iznos novčanog stimulansa se uvećava za 50% u odnosu na iznos koji bi ostvarili da tu istu osobu zapošljavaju na određeno vrijeme.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu novčanog stimulansa po ovom javnom pozivu donijet će Upravni odbor Fonda u roku od najviše 45 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

VI.  PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST

Međusobni odnosi Fonda, kao davaoca sredstava  i svakog subjekta kojemu  su dodjeljena sredstva novčanog stimulansa, u pogledu iznosa, namjenskog korištenja sredstava, načina kontrole, oblika  jemstva i sl. utvrdit će se Ugovorom.

Poslije zaključenja Ugovora sa Fondom poslodavac je dužan u roku od najviše 15 dana zaključiti Ugovor o radu sa osobom/osobama  sa invaliditetom i isti u roku 3 dana zajedno sa kopijom Prijave radnika kod PU FBiH dostaviti Fondu.

Nakon dostave dokumentacije iz stava 2. ove tačke Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom će izvršiti isplatu odobrenog iznosa  poslodavcu.
Ukoliko poslodavac u propisanom roku ne dostavi dokumentaciju iz stava 2. ove tačke prethodno zaključeni Ugovor sa Fondom će se smatrati automatski raskinut.

Nakon zaključenja Ugovora sa Fondom osoba sa invaliditetom koja se samozapošljava je dužna u roku od 15 dana dostaviti Fondu ovjerene kopije broja transakcijskog računa – kartona deponovanih potpisa ili ugovora sa bankom, kao i prijavu kod PU FBiH.

Nakon dostave navedene dokumentacije iz predhodnog stava, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom će izvršiti isplatu odobrenog iznosa  osobi sa invaliditetom.
Ukoliko osoba sa invaliditetom u propisanom roku ne dostavi svu traženu dokumentaciju prethodno zaključeni Ugovor sa Fondom će se smatrati automatski raskinut.

VII. OBEZBJEĐIVANJE NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA

Subjekti kojima je dodjeljen novčani stimulans, dužni su podnijeti izvještaj Fondu o namjenskom utrošku sredstava u roku od 30 dana, nakon  isteka 12 mjeseci od dana uplate istih.

Izvještaj iz stava 1. ove tačke podnosi se na propisanom obrascu, uz obavezu korisnika sredstava da uz popunjen izvještaj dostavi i odgovarajuće dokaze kojima pravda namjenski utrošak sredstava, kao što su računi za izvršene nabavke i usluge i virmanski nalozi za plaćanje istih, virmanski nalozi za isplatu plaće i bankovni izvještaji, s tim da su svi ovi dokazi vremenski vezani za primjenu ugovora zaključenim sa Fondom.
Posebnim uputstvom za pravdanje namjenskog utroška sredstava novčanog stimulansa korisnicima će se dati potrebna pojašnjenja vezana za podnošenje izvještaja i dostavu potrebnih dokaza iz predhodnog stava.

Obrazac za podnošenje izvještaja iz stava 1. ove tačke i uputstvo za pravdanje namjenskog utroška sredstava novčanog stimulansa će  biti dostupni na web stranici Fonda, a moći će se i neposredno dobiti u poslovnim prostorijama Fonda.
Fond zadržava pravo da zatraži dodatne informacije i da ovlaštena stručna osoba iz Fonda ostvari neposrednu kontrolu  poslodavca, odnosno korisnika novčanog stimulansa, prije i poslije dodjele sredstava,  kako bi se izvršio  neposredan uvid u ispunjavanje uslova, odnosno   u izvršavanje obaveza utvrđenih ugovorom o dodjeli sredstava novčanog stimulansa.

Korisnik sredstava , dužan je Fondu nadoknaditi štetu ako je:
Sredstva Fonda ostvario na osnovu neistinitih ili netačnih podataka ili na drugi način, sredstva Fonda koristio suprotno namjeni zbog koje su mu odobrena.
Korisnik sredstava Fonda dužan je Fondu vratiti sredstva stečena bez zakonske osnove.
Korisnik sredstava koji ne postupi u skladu sa odredbama Zakona, bit će kažnjen za prekršaj novčanom kaznom po članu 67. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

VIII.  DODATNE INFORMACIJE

Obrazac zahtjeva se može preuzeti:
– u  prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ul. Vilsonovo šetalište br. 10 – zgrada Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike) ili
– sa web stranice  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba

Poslodavci popunjavaju i dostavljaju obrazac Zahtjeva ZP, a osoba sa invaliditetom koja se samozapošljava popunjava i dostavlja obrazac Zahtjeva ZOSI.

Popunjen  obrazac zahtjeva  sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem  pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište br. 10
71000 Sarajevo
BiH
sa naznakom „Javni poziv 2013. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“

Dodatne informacije vezano za ovaj javni poziv možete dobiti:

1.    u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
2.    putem telefona + 387 33 717 740
3.    kontaktirajući nas putem e mail-a: javni.poziv@fprzoi.com.ba

Javni poziv ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja,  a biće objavljen u dnevnim listovima „Dnevni Avaz“ i „Dnevni list“ kao i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje  osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dostavu dodatne dokumentacije ili dodatna objašnjenja.

Datum objave 27.04.2013. godine