BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 

Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br.9/10), Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/11), Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2315/16 i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-4355/15, direktor Fonda r a s p i s u j e

 

J A V N I    O G L A S

za popunu radnih mjesta

 

  1. Viši saradnik za administrativne poslove – Odjeljenje za pravne i administrativne poslove – jedan (1) izvršilac
  1. Viši saradnik – poslovi obračuna, knjigovodstva i blagajne – Odjeljenje za finansijsko poslovanje – jedan (1) izvršilac
  1. Viši stručni saradnik za pravne poslove – Odjeljenje za pravne i administrativne poslove – jedan (1) izvršilac

Kandidati koji se prijave na javni oglas za prijem u radni odnos moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

Opći uslovi:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • da je punoljetan/a
  • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Posebni uslovi:

Za poziciju 1.

– VŠS ili viši stupanj obrazovanja pravnog ili društvenog smjera ili obrazovanje istog

smjera koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme

– sklonost za timski rad i organizacijske sposobnosti

Za poziciju 2.

– VŠS ili VSS, odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova

Bolonjskog sistema studiranja – diploma ekonomskog smjera

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme

– organizacijske sposobnosti

Za poziciju 3.

– VSS, odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova  Bolonjskog

sistema studiranja – diploma pravnog smjera

– najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme

– sklonost za timski rad

Radni odnosi se zasnivanju na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine.

Uz prijavu na javni oglas koja treba da sadrži kraću biografiju kandidata, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):

  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS – ove lične karte),
  • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
  • uvjerenje o zavšenom stepenu stručne spreme,
  • potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja stručne spreme

Izabrani kandidati će biti dužni prije početka zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te uvjerenje o nekažnjavanju.

Neispunjenje prednje obaveze rezultirati će odbacivanjem izabranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uslove provesti će se prethodna provjera stručnih,  radnih i drugih sposobnosti i osobina kandidata.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti preporučeno putem pošte na adresu:

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište 10

71 000 Sarajevo

sa naznakom “Javni oglas za popunu radnih mjesta – naziv radnog mjesta na koji se aplicira ”

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

DIREKTOR FONDA