Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01-30-1-5977/20 od 01.06.2020. godine, člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH („Službene novine F BiH“,  broj: 13/19), člana 22. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine F BiH“, broj: 28/11), čl. 3. Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-3119/20 od 20.03.2020. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-4359/15 od 04.09.2015. godine, broj: 01-05-5-8047/17 od 05.10.2017. godine i broj: 01-02-2-13105/18 od 20.12.2018. godine, v.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto: 

Stručni saradnik – poslovi obračuna novčanih naknada i subvencija –  1 (jedan) izvršilac

I Opis poslova

 • Vrši obračun za isplatu novčane naknade i subvencije,
 • Vrši druge poslove obračuna,
 • Informiše korisnike novčanih naknada i subvencija o njihovim obavezama i pravima,
 • Priprema i izrađuje popratnu dokumentaciju, uključujući rješenja, obavještenja i dr.,
 • Izrađuje izvještaje iz svog djelokruga rada,
 • Učestvuje u izradi obrazaca iz djelokruga rada,
 • Prati propise iz svog djelokruga rada,
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu nadležnog rukovodioca Sektora i direktora u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Fonda,
 • Za svoj rad neposredno odgovara direktoru u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Fonda.

II Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Opći uvjeti

 • da je državljanin BIH
 • da je punoljetan/la
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Posebni uslovi

 • VSS, odnosno obrazovanje koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja – diploma ekonomskog pravnog ili drugog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci po stjecanju VSS
 • Organizacijske sposobnosti, sklonost za timski rad

III Potrebni dokumenti

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i biografija, adresa, kontakt telefon, e – mail (ukoliko isti posjeduje)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom obrazovanju
 • Potvrda o radnom stažu u struci nakon sticanja stručne spreme

Svu traženu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

IV Rok za podnošenje prijava i ostale napomene

Potpisane prijave na oglas sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili  putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište br. 10
71 000 Sarajevo
Sa naznakom: „Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos – ne otvarati“

Probni rad nije predviđen za upražnjeno radno mjesto.
Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čija prijava bude uredna, potpuna i blagovremena.
Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata na koji će isti biti pozvani putem obavijesti na adresu kandidata kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti  i usmeno ili putem telefona. 
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima