Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-05-5-2275/19 od 21.02.2019. godine, a u skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03, 65/13), odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ broj: 09/10), tačkom VII Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ broj: 48/10“), Statutom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ broj: 28/11) i Odlukom o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: OPU-IP 1694/2014 od 12.12.2014. godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

I Opis pozicije

Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Fond) obavlja sljedeće poslove:

 • organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Fonda,
 • predstavlja i zastupa Fond,
 • utvrđuje poslovnu politiku Fonda,
 • izvršava odluke Upravnog odbora,
 • Upravnom odboru predlaže mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je osnovan Fond,
 • Odlučuje o korištenju sredstava Fonda u iznosu do 10.000,00 KM u skladu sa Pravilnikom o finansijskom poslovanju,
 • predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova,
 • predlaže godišnji finansijski plan Fonda,
 • podnosi izvještaje o izvršenju finansijskog plana Fonda,
 • odgovara za zakonitost rada Fonda,
 • predlaže donošenje općih akata i odluka iz nadležnosti Upravnog odbora Fonda,
 • donosi opće akte propisane zakonom za čije donošenje nije nadležan Upravni odbor Fonda,
 • zaključuje ugovore o radu sa zaposlenicima i odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,
 • uz saglasnost Upravnog odbora, imenuje i razrješava zaposlenike Fonda koji imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti,
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Fonda.

 

II Uslovi za izbor

Za direktora Fonda može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće uslove:

 1. Opći uslovi
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 1. Posebni uslovi
 • VSS, završen pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja,
 • da ima izražene organizacijske sposobnosti i sklonost za timski rad.

Ukoliko dva ili više kandidata budu u cijelosti ispunjavali sve kriterije za odabir, prednost će se dati osobi sa invaliditetom, u skladu sa članom 61. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Direktor Fonda imenuje se na period od četiri godine sa mogućnošću imenovanja na još jedan mandatni period.

III Potrebni dokumenti

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • univerzitetsku diplomu,
 • potvrdu o radnom iskustvu na poslovima rukovođenja,
 • ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju uslova iz alineje 2. i 3. općih uslova.

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci od dana objave javnog konkursa.
Dostavljena dokumentacija za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Fond neće se vraćati kandidatima prijavljenim na isti.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz Javnog konkursa bit će obavljen intervju. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja, bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice.

Javni konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, i u najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža i na internet stranici Fonda.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja javnog konkursa.
Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti lično ili poštom, preporučeno na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište br. 10, 71 000 Sarajevo
Sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora – NE OTVARAJ“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.