Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, br. 28/11), na prijedlog v.d. direktora, Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na 10. sjednici održanoj dana 05.03.2015. godine, donio je Odluku o usvajanju Finansijskog plana za 2015. godinu.
Finansijski plan Fonda utvrđen je slijedećim iznosima:
1. Prihodi i primici: 12,879.650 konvertibilnih maraka
2. Rashodi i izdaci : 12, 879.650 konvertibilnih maraka
Projekcija tekućih transfera u iznosu od 11, 350.000 konvertibilnih maraka odnosi se na:
finansiranje i sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba invaliditetom u iznosu od 8.000.000 konvertibilnih maraka,
isplate novčanih nadoknada za zaposlene osobe sa invaldiitetom u iznosu od 3.000.000 konvertibilnih maraka i
isplatu subvencija neto plaća zaposlenih osoba sa invaliditetom u visini 350.000 konvertibilnih maraka.