Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u cilju transparentnog provođenja programa, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike                        o b j a v l j u j e

 

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje prijava  udruženja koja se bave/imaju fokus na profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikaciju osoba  sa invaliditetom sa ciljem unapređenja procesa profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja teško zapošljivih grupa  kroz  uspostavu “Federalnog centra za profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikaciju osoba s invaliditetom“

I

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za sufinanciranje programa osnivanja i opremanja Federalnog centra za profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikaciju osoba s invaliditetom.

„Centar za profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikciju u Federaciji Bosne i Hercegovine“ će biti jedinstvena organizacija u FBiH i kao resursni centar će imati sjedište i jednu ili više podružnica na cijeloj teritoriji FBiH.

Podružnice  bi se trebale definisati u odnosu na potrebe i resurse koje ce neke od lokalnih zajednica izraziti.

Centar će biti osnovan i opremljen uvažavajući znanja koje se dobiju u procesu implementacije projekta, studijskih posjeta i razmjene znanja sa drugim relevantnim partnerima. Ovaj centar će biti logisticki osnov i baza razvoja novog pristupa u ovoj oblasti u F BiH.

II

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju udruženja koja su registrovana na nivou Federacije,odnosno pri Federalnom ministarstvu pravde, te koja u svojim ciljevima i djelatnostima imaju definisane oblasti profesionalnog osposobljavanja, rehabilitacije i prekvalifikacije osoba s invaliditetom.

III

Prijedlog raspodjele sredstava namjenjenih za sufinanciranje programa iz tačke I ovog poziva vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima. Sufinanciranje ovog programa odobrit će se u maksimalnom iznosu od 150.000,00 KM kroz tri (3) godine odnosno po 50.000,00 KM godišnje.

IV

Sredstva za financiranje programa u 2013. godini u iznosu od 50.000,00 KM osigurana su „Tekućim transferom za neprofitne organizacije – Federalni centar za prekvalifikaciju i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom“ u razdjelu 51. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 106/12)  i ista će se odobravati u skladu sa raspoloživim sredstvima.

V

Opći kriteriji raspodjele sredstava namjenjenih za sufinanciranje programa iz tačke I su:

1. Registracija udruženja pri Federalnom ministarstvu pravde;

2. Programsko usmjerenje aplikanta (aplikant u svojim ciljevima i djelatnostima mora imati definisanu oblast profesionalnog osposobljavanja, rehabilitacije i prekvalifikacije osoba sa invaliditetom);

3. Doprinos razvoju profesionalnog osposobljavanja, rehabilitacije i prekvalifikacije osoba sa invaliditetom;

4. Doprinos poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom na teritoruju Federacije BiH;

5. Stručnost lica angažovanih na realizaciji programa.

Specifični kriteriji raspodjele sredstava namjenjenih za sufinanciranje programa iz tačke I su:

1.  Kvalitet ponuđenog programa sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;

2.  Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika;

3.  Kvalitet sadržaja programa, odnosno detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom

Istog  sa aspekta predviđenih socijalnih učinaka;

4.  Povezanost predloženog programa sa ciljevima i misijom aplikanta;

5.  Preporuka stručnjaka ili institucije iz oblasti u kojoj  je program pripremljen;

6.  Program treba da bude inovativan i ima potencijale i resurse  da popuni prazninu u postojećim praksama iz oblasti u kojoj je program pripremljen;

7.  Prijedlog programa treba da odražava financijsku i institucionalnu održivost predloženih aktivnosti;

8.  Prijedlog projekta prepoznaje i odražava relevantno iskustvo, analize i istraživanje

    oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen

9. Sufinanciranje programa u 50% iznosu od strane aplikanta ili treče strane (domača ili međunarodna organizacija) i isto se dokazuje ovjerenom potvrdom ili ugovorom između aplikanta i treče strane;

10. Partnerstvo sa domačom ili stranom organizacijom za implementaciju programskih ciljeva.

VI

Udruženja koja apliciraju za sufinanciranje programa iz tačke I ovog poziva dužna su priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.  Čitko popunjen, potpisan i ovjeren aplikacioni formular;

2. Ovjerena kopija akta o registraciji;

3. Ovjerena kopija Statuta;

4. Ovjerena kopija uvjerenja o identifikacionom broju;

5. Ovjerena kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekućeg računa;

6. Izvještaj o utrošku sredstava za one koji su dobili financijska sredstva od ovog ministarstva u 2012. godini, ako ranije nije dostavljen.

VII

Izbor udruženja za realizaciju programa po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju imenuje Federalni ministar rada i socijalne politike.

VIII

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom:„Za Javni poziv – uspostava Federalnog centra za profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikaciju osoba s invaliditetom, lično ili putem pošte na adresu Marka Marulića br: 2, 71.000 Sarajevo. (Na poleđini koverte navesti naziv/ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon).

IX

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnim novinama.

Neće se uzeti u razmatranje prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog poziva, prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija i koje nisu dostavljene u propisanom roku.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nema obavezu vraćanja predate dokumentacije aplikantima.

X

Prijavni obrazac za javni poziv preuzima se na službenoj web stranici ministarstva, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike –  www.fmrsp.gov.ba ili lično na adresi Marka Marulića br:2, 71.000 Sarajevo (IV sprat, kancelarija 422).

 FMRSP Aplikaciona forma programa.xlsx

 FMRSP Budzet programa Prilog uz aplikacionu formu 1.xlsx

 M I N I S T A R

Vjekoslav Čamber