U prošloj godini implemetacijom programa i projekata razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i dodjelom novčanog stimulansa 23 poslodavaca širom FBiH zaposleno je 40 osoba sa invaliditetom, pretežno srednje stručne spreme sa 60% invaliditetom i više. Dobivena podsticajna sredstva poslodavci su iskoristili za prilagođavanje uslova rada potrebama osoba sa invaliditetom i nabavku specijalne opreme i pomagala.

Također, ispostavilo se da je dodjela 850.000 konvertibilnih maraka privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom za  programe i projekte održivosti nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom; razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom; te provođenje i unapređivanje profesionalne rehabilitacije bio uspješan poduhvat, obzirom da je većina ovih društva namjenski utrošila dodjeljena finansijska sredstva, te uspješno implementirala ove projekte i programe. Na ovaj način ova privredna društva postigla su svoju konsolidaciju i održala se u ovim teškim vremenima. Zahvaljujući aktivnosti refundacije poreza i doprinosa zaposlenim osobama sa invaliditetom koju Fond vrši privrednim društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, organizacijama osoba sa invaliditetom, te samostalnim poduzetnicima ovi subjekti napravili su uštedu u iznosu od preko 200.000 konvertibilnih maraka.

Ukoliko poslodavci sa područja cijele FBiH na određeni broj ukupno zaposlenih ne zapošljavaju određeni broj osoba sa invaliditetom, postoji obaveza uplate posebnog doprinosa, no za sada ostaje samo nada, ali nažalost ne i mehanizam da se u ovoj pravoj državi ista lica osvijeste i primoraju da izvršavaju ovu zakonsku obavezu, te i na taj način omogući razvoj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i dalja podrška ovoj najugroženijoj kategoriji u našem društvu.