U junu 2012. godine počela je implementacija dvogodišnjeg projekta monitoringa prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini koji provode SHIA – švedska krovna organizacija za osobe sa invaliditetom i Light for the world iz Austrije uz podršku pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom iz Sarajeva, Tuzle, Mostara, Bjeljine i Doboja. Projekat ima za cilj uključenje osoba sa invaliditetom u jačanje civilnog sektora i njihovog doprinosa pozitivnim društvenim promjenama.

Realno je očekivati da će dvogodišnji projekat rezultirati osnaženijim i umreženim organizacijama osoba sa invaliditetom koje će uspješnije zagovarati za prava osoba sa invaliditetom.

Sadašnje stanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom u našem društvu je poražavajuće i njihova prava svakodnevno se krše. Osobe sa invaliditetom donekle nalaze razumijevanje u svojim matičnim organizacijama koje im pružaju podršku prema njihovim mogućnostima.

Jedna od aktivnih organizacija je Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, koja se bori za poboljšanje položaja slijepih i slabovidnih osoba putem zagovaranja za njihova prava. Okuplja slijepe i slabovidne osobe sa područja Tuzle i okoline. Trenutno broji 210 članova različite obrazovne i starosne strukture. Do sada Udruženje nije imalo zaposlenih, a oko Udruženja okupljen je tim visoko motiviranih i obrazovanih volontera različitih profila. Jedan od najvećih problema organizacije je nerješeno pitanje finansiranja. Udruženje se finansira putem projekata domaćih i stranih donatora. Konkurišući za finansijska sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dobili su sredstva za zapošljavanje jedne osobe sa 100 % invaliditeta. Na taj način doprinijet će se unapređenju usluga za članove. Međutim, to je kap vode u moru u odnosu na potrebe slijepih osoba i njihovih organizacija. Neke od socijalnih usluga nisu dovoljno razvijene a servis personalnih asistenata uopće ne postoji. Evidentan je nedostatak pomagala. Kako kažu iz Udruženja, slijepe i slabovidne osobe u redovnim osnovnim i srednjim školama i fakultetima imaju problem sa pristupačnošću literature, udžbenici nisu prilagođeni, a nastavni kadar nije obučen za rad sa slijepom djecom u inkluziji. Također, izbor zanimanja slijepih osoba je uzak u specijalnim školama a redovne su im nepristupačne. Direktorica Udruženja Tifa Tucić, mišljenja je da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju dobra prilika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i da nudi velike mogućnosti. Ona smatra da je dobro da osobe sa invaliditetom imaju priliku zapošljavati se u preduzećima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja nude različite programe rehabilitacije kao i u organizacijama osoba sa invaliditetom.” Međutim, potrebno je raditi na zapošljavanju kvalificiranih osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, te poštovanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Većem broju zaposlenih osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu svakako bi doprinijela i „pozitivna diskriminacija“ u smislu davanja prednosti osobama sa invaliditetom na otvorenim pozicijama koje imaju istu kvalifikaciju kao i osobe bez invaliditeta. Zajednica treba biti u stanju prepoznati i iskoristiti potencijal osoba sa invaliditetom,” istakla je Tucić.