Korisnici sredstava kojim su po zaključenom javnom pozivu Fonda od 08.03.2017. godine dodijeljena sredstva bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora. Korisnici su dužni prilikom zaključenja ugovora sa Fondom dostaviti sljedeću dokumentaciju:

NOVČANI STIMULANS – POSLODAVCI

 1. Mjenicu (praznu), koja će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 2. Svojeručno potpisanu bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom na tekući račun fizičkih lica, osnivača (vlasnika) subjekta – korisnika sredstava, u svrhu jednaku iznad navedenoj.

U slučaju da je pravno lice osnivač subjekta, mjenicu i mjeničnu izjavu potpisuje ovlašteno lice u pravnom subjektu osnivaču subjekta – korisnika sredstava. Neophodno je staviti pečat osnivača – pravnog lica na mjenicu.

 • Primjer mjenice za osnivača fizičko lice pogledajte OVDJE
 • Primjer mjenice za osnivača pravno lice pogledajte OVDJE

(Prilikom popunjavanja mjenice pečat i tekst ne smiju prelaziti preko sivog djela mjenice)

Osnivač ne mora dolaziti u Fond. Potpisanu mjenicu i mjeničnu izjavu može poslati.

 • Mjeničnu izjavu za osnivača pravno lice možete preuzeti OVDJE
 • Mjeničnu izjavu za osnivača fizičko lice možete preuzeti OVDJE
 • Ukoliko je osnivač pravno lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu osnivača, sa brojem glavnog transakcijskog računa (original potvrda ne starija od 15 dana).
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu fizičkog lica, sa brojem tekućeg računa, (original potvrda ne starija od 15 dana).
 1. Zaključene ugovore o radu sa osobama sa invaliditetom koje su dužni zaposliti, odnosno za čije uposljenje su odobrena sredstva Fonda (original ili ovjerena kopija).
 2. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz uposlenja osoba sa invaliditetom iz prethodnog stava (ovjerena kopija).
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor – Punomoć ovjerena kod notara ili općinskog organa, u kojoj piše „ Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 4. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.

  NOVČANI STIMULANS – SAMOSTALNI OBRTNICI

 1. Potvrda banke sa naznačenim brojem transakcijskog računa za obrt, (original potvrda ne starija od 15 dana) ili ovjerena kopija ugovora sa bankom sa naznačenim brojem transakcijskog računa ukoliko isti nije dostavljen uz aplikaciju.
 2. Mjenicu (praznu), koja će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor – Punomoć ovjerena kod notara ili općinskog organa, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 4. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja Ugovora sa Fondom.
 5. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz uposlenja samostalnog obrtnika, ukoliko ista nije dostavljena uz aplikacioni obrazac. (ovjerena kopija).