Društvo za zapošljavanje ,obrazovanje i osposobljavanje lica sa invaliditetom RVI-13.Mart, osnovano ratne 95. godine najstarije je preduzeće za zapošljavanje ove teško zapošljive kategorije. Osnovna djelatnost su mu siječa i obrada kamena. Zapošljava 10 osoba , a od toga su šest osobe sa 60% i više invaliditeta. U ovoj izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji na tržištu i nepovoljnim uslovima poslovanja, zadivljujuće je kako se ovo društvo uopšte uspjelo održati do danas.

 

No samim osnivanjem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju,kako je rekao direktor firme Božo Andrić ovo preduzeće dobilo je svoj oslonac i pomoć u daljem poslovanju i radu. Na Javni poziv Fonda za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata ,na koji su se javili, ovo društvo dobilo je sredstva u iznosu od 36.983 KM. Ista su utrošena prema namjeni za nabavku repro materijala , remont postojećih mašina, te nabavku nekih novih mašina,- sve u cilju dalje konsolidacije i uspješnog poslovanja i održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Obzirom da ovo preduzeće u toku zime ne radi 3 mjeseca, – što se uvijek nepovoljno odražavalo na poslovanje u toku čitave godine, ovim iznosom uspjeti će konsolidovati firmu i nastojati da ga prošire sa upošljavanjem jos 2 radnika, navodi dalje Andrić.