VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – PROGRAMI – II JAVNI POZIV 2018. GODINA

Korisnici sredstava kojim su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 24.09.2018. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora


NAPOMENA:
Mjenicu i mjeničnu izjavu ne može potpisati opunomoćenik.
Mjenicu i mjeničnu izjavu potpisuje ovlaštena osoba. Opunomoćenik može potpisati samo Ugovor sa Fondom pod uslovom da ima notarski ovjerenu punomoć u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom“.
Ukoliko se radi o slijepoj, slabovidnoj ili osobi koja ne može pisati, ista je dužna kod notara u prisustvu dva svjedoka ovjeriti otisak prsta na mjenicama i mjeničnim izjavama.
Ovlaštena osoba ne može koristiti faksimil prilikom zaključenja Ugovora.
Sve iznad navedeno se odnosi i na osnivače.


LOT II  PROGRAMI ZA RAZVOJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I ZAŠTITNIH RADIONICA

PO LOTU II DOSTAVLJA SE UKUPNO 6 MJENICA I 6 MJENIČNIH IZJAVA:

 1. Tri (3) prazne mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
  Ukoliko ovlaštena osoba po opunomoćeniku dostavlja mjenice na ovom primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene. Pogledajte OVDJE.
 2. Tri (3) mjenične izjave
  Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu ali ukoliko odgovorno lice u subjektu opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti tri mjenične izjave koje može preuzeti  OVDJE.
  Na ove mjenične izjave, odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 3. Tri (3) svojeručno potpisane mjenice sa tri (3) mjenične izjave na glavni račun osnivača (pravnog ili fizičkog lica ili vlasnika subjekta) – korisnika sredstava, u svrhu jednaku iznad navedenoj.
  U slučaju da je pravno lice osnivač subjekta, mjenice i mjenične izjave potpisuje ovlašteno lice u pravnom subjektu osnivaču subjekta – korisnika sredstava. Neophodno je staviti pečat osnivača – pravnog lica na mjenice i mjenične izjave.

  • Ukoliko je više fizičkih ili pravnih lica osnivač subjekta, dovoljno je da jedan od njih dostavi potpisane mjenice i mjenične izjave.
  • Primjer mjenice za osnivača fizičko lice pogledajte OVDJE
  • Primjer mjenice za osnivača pravno lice pogledajte OVDJE

  (Prilikom popunjavanja mjenice pečat i tekst ne smiju prelaziti preko sivog djela mjenice)
  Osnivač ne mora dolaziti u Fond. Potpisane mjenice i mjenične izjave može poslati.

  • Mjeničnu izjavu za osnivača pravno lice možete preuzeti OVDJE
  • Mjeničnu izjavu za osnivača fizičko lice možete preuzeti OVDJE
  • Ukoliko je osnivač pravno lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu osnivača, sa brojem glavnog transakcijskog računa.
  • Ukoliko je osnivač fizičko lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu fizičkog lica, sa brojem tekućeg računa.
 4. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom, potrebno je dostaviti punomoć ovjerenu kod notara, u kojoj piše „Da može potpisati Ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom“.
 5. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja Ugovora sa Fondom.
 6. Zaključene ugovore o radu sa osobama sa invaliditetom koje su dužni zaposliti po LOT-u II (originalili ovjerena kopija).
 7. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz uposlenja osoba sa invaliditetom.(ovjerena kopija).
 8. Privredna društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dužna su otvoriti račun za posebne namjene i dostaviti potvrdu o otvaranju istog sa brojem računa, ukoliko isti nisu dostavili uz aplikaciju ili ranije.
 9. Original potvrda banke o solventnosti glavnog računa sa naznačenim brojem glavnog transakcijskog računa, ukoliko ista nije dostavljena uz aplikaciju. Napomena: u potvrdi o solventnosti mora biti obavezno naznačeno da se radi o glavnom transakcijskom računu.

LOT III PROGRAMI PROFESIONALNE REHABILITACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM
PROGRAMI PROFESIONALNE REHABILITACIJE NA KOJE OSOBE SA INVALIDITETOM SAME APLICIRAJU

PO LOTU III (3.3.) DOSTAVLJAJU SE UKUPNO 2 MJENICE I 2 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Dvije (2) prazne mjenice, koje će se koristiti na transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
  Ukoliko ovlaštena osoba po opunomoćeniku dostavlja mjenice na ovom primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene. Pogledajte OVDJE.
 2. Dvije (2) mjenične izjave
  Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu ali ukoliko odgovorno lice u subjektu opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti dvije mjenične izjave koje može preuzeti  OVDJE.
  Na ove mjenične izjave, odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom, potrebno je dostaviti punomoć ovjerenu kod notara, u kojoj piše „Da može potpisati Ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom“.
 4. Potvrda o priznavanju prava na profesionalnu rehabiliaciju od strane Službe za zapošljavanje ukoliko nije dostavljena uz aplikaciju (ORIGINAL).
 5. Potvrda banke sa naznačenim brojem tekućeg računa za osobu sa invaliditetom – lični račun ne starija od 15 dana.
 6. Ukoliko je osoba u međuvremenu uplatila sredstva za školovanje obrazovnoj ustanovi (djelimično ili u potpunosti), dostavlja originalni dokaz o uplati sredstava (virman, uplatnica, potvrda školske ustanove).


LOT IV
 FINASIRANJE/SUFINASIRANJE PROGRAMA ODRŽIVOSTI ZAPOSLENOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST ILI POLJOPRIVREDNU DJELATNOST KAO JEDINO I GLAVNO ZANIMANJE, UKLJUČUJUĆI I OSOBE SA INVALIDITETOM KOJE SU ZAPOSLENE U SKLADU SA ČLANOM 56. STAV 2. I 3. ZAKONA

 PO LOTU IV DOSTAVLJA SE UKUPNO 3 MJENICE I 3 MJENIČNE IZJAVE:

 

 1. Tri (3) prazne mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 • Ukoliko vlasnik obrta po opunomoćeniku dostavlja mjenice na ovom primjeru može se vidjeti kako vlasnik obrta treba ispuniti mjenice. Pogledajte OVDJE.
 1. Tri (3) mjenične izjave
  Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu, ali ukoliko vlasnik obrta opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti  tri mjenične izjave koje može preuzeti  OVDJE.
  Na mjenične izjave odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 2. Original potvrda banke o solventnosti glavnog računa sa naznačenim brojem glavnog transakcijskog računa, ukoliko ista nije dostavljena u aplikaciji. Napomena: U potvrdi o solventnosti mora biti obavezno naznačeno da se radi o glavnom transakcijskom računu.
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor – Punomoć ovjerena kod notara, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 4. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.